Inici

Normes de presentació d’originals per publicació de comunicacions en Annals IDECO

Qüestions generals

Els articles tindran una extensió màxima de 20 pàgines, i els autors n’inclouran un resum de 8/10 ratlles.

Els articles s’enviaran en suport informàtic, en Word per a Macintosh o Word per a Windows. Si s’utilitza algun altre processador de textos caldrà indicar quin. Cal enviar-ne també una impressió en paper, a doble espai.

El text anirà encapçalat amb el títol (tan breu com siga possible) i el nom de l’autor. Al final de l’article i abans de la Bibliografia, es tornarà a indicar aquest nom i la institució acadèmica a què pertany l’autor, a més de les seues adreces postal i electrònica.

Data límit de lliurament 31 de desembre de 2010.

Enviament per correu electrònic a : vcongresdhistoriahortasud@alaquas.net

Enviament postal: Castell d’Alaquàs, c/ Pare Guillem, 2. 46970. Alaquàs

Divisió dels articles

Segons les necessitats expositives, convindrà dividir l’article en apartats. Els títols dels epígrafs o subepígrafs aniran en redona normal, en una línia separada dels paràgrafs precedent i següent.

Referències bibliogràfiques internes

Les referències bibliogràfiques s’inclouran dins del cos de l’article i seguiran el sistema «autor-any-pàgina». L’any i les pàgines apareixeran entre parèntesis, separats per dos punts. Quan la referència abaste tota una obra s’hi ometrà explicitar les pàgines a què es remet. Entre l’últim cognom de l’autor citat i l’any de publicació del text a què es fa referència no s’intercalarà cap signe:

…com ja s’ha observat (Sanchis Guarner 1980: 144).

…com observa Sanchis Guarner (1980: 144).

…«Dels documents del Principat desaparegué plenament l’article es ja en el segle XIV» (Sanchis Guarner 1980: 144).

…Aquesta era la idea recurrent del llibre (Sanchis Guarner 1980).

Bibliografia

Les referències que apareixen en el text es repetiran al final en un apèndix de Bibliografia, ordenades alfabèticament pel primer cognom de l’autor i s’ajustaran a les convencions següents:

—Articles (títol entre cometes i nom de la revista en cursiva, numeració completa, any d’edició, pàgines):

Picallo, C. (1990) «Elements anafòrics i localitat», Caplletra 8, pp. 41-53.

En el cas dels articles de diari no cal indicar-ne el número; serà suficient amb la data completa.

—Llibres (títol en cursiva, lloc d’edició i casa editorial):

Sanchis Guarner, M. (1980) Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, Salvat.

—Capítol o parts de llibres col·lectius o miscel·lanis (autor, títol, dins, primer autor, nom de l’editor o editors de l’aplec, ed. o eds., títol del recull, any, pàgines):

Anderle, A. (1991) «La crisi dels col·lectivismes» dins San Martín, A. ed., Públic / Privat: un debat obert, València, Universitat de València / Ajuntament de Gandia.

—Els cognoms dels autors hi figuraran en versaletes (o en minúscula), primer el cognom o cognoms; després, separat per una coma, la inicial del nom de fonts. S’utilitzarà la mateixa tipografia per a noms d’autors o curadors d’un volum que apareguen citats en l’interior de la referència.

—El nombre de volums de les obres citades s’indicarà darrere de l’editorial, en aràbics i seguit de l’abreviatura «vol.», sense marcar el plural.

—El volum recomanat s’assenyalarà amb el número romà corresponent darrere del títol.

—Quant a l’entitat editora, s’ometran les paraules Editorial o semblants, llevat d’algun cas en què, per claredat, és aconsellable mantenir-la (p. ex. Edicions 62).

—Les coedicions s’indicaran amb una barra separadora (València / Barcelona; IIFV / PAM).

—Si la data real d’edició d’una obra no es correspon amb la que figura a la portada, s’indicarà entre claudàtors dins del parèntesi: (1998 [1999]).

—Quan s’utilitze una edició que no siga la primera i la data d’aquesta siga rellevant, s’indicarà entre claudàtors darrere de la data de l’edició emprada: (1998 [1a ed. 1954]).

—Les obres d’un mateix autor i any s’ordenaran afegint una lletra a la data: (1998a), (1998b), etc.

—Les pàgines s’indicaran amb les abreviatures p. o pp. (no pàg. o pàgs.).

Citacions

Les citacions breus (una o dues línies), apareixeran dins del text, entre cometes angulars (« »).

Si són més extenses, aniran en paràgraf a banda, sense cometes i en Times 10, format normal.

Les elisions s’indicaran amb tres punts entre claudàtors: [...].

Notes

Les notes crítiques, de nombre i extensió reduïts al mínim, apareixeran a peu de pàgina i es reservaran a explicacions o aclariments complementaris de l’autor. No tindran un interlineat especial entre elles i estaran compostes en Times 10.

Les crides a nota s’indicaran en el cos de l’original en aràbics volats, darrere de la paraula indicada. Si aquesta porta després un signe ortogràfic, aniran darrere del signe.

Requisits tipogràfics

El format general del text, a banda les especificacions indicades per a citacions extenses, anirà en Times 12, sense sagnats ni tabuladors.

La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de publicacions i per a destacar algun terme o diferenciar paraules o frases curtes en una llengua diferent de la de l’article. No per a les citacions.

S’usarà el guió curt ens els casos ortogràficament exigibles i l’intermedi en funció de parèntesi dins d’una frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, se suprimirà l’últim guió.

Preferentment s’usaran les cometes angulars. Quan calguen distincions internes en una citació, s’empraran les cometes d’acord amb la gradació « “ ‘ ’ ” ».

Elements gràfics

Les taules i figures, en Times 10, aniran numerades consecutivament. La llegenda anirà a la part inferior, separada per un espai, en el cas de les figures, i a la superior, en el de les taules.

Correcció de proves

Les contribucions acceptades i compostes es retornaran als autors per a la correcció de proves.

Les esmenes s’efectuaran seguint els signes convencionals de correcció. No s’hi podran fer afegits.