Daily Archives: 11 de abril de 2018

Informació a les famílies sobre la posibilitat de modificar l’horari de la jornada escolar.

Benvolguda família:

Ens adrecem a vostès en relació a una qüestió escolar rellevant.

El Consell Escolar de Centre, en sessió celebrada el dia 06 de febrer de 2018 ha aprovat sol·licitar a l’administració educativa l’autorització per adoptar un pla específic d’organització de la jornada escolar per als pròxims tres cursos escolars: 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.

L’horari a desenvolupar proposat serà el següent per Educació Primària:

HORA: ACTIVITATS PROPOSTES A DESENVOLUPAR DE DILLUNS A DIVENDRES:
De 07:00 a 09:00 hores Escola Matinera organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs.
De 09:00 a 09:45 hores 1ª sessió de classe.
De 09:45 a 10:30 hores 2ª sessió de classe.
De 10:30 a 11:15 hores 3ª sessió de classe.
De 11:15 a 11:45 hores Temps per esmorzar i/o esplai.
De 11:45 a 12:30 hores 4ª sessió de classe.
De 12:30 a 13:15 hores 5ª sessió de classe.
De 13:15 a 14:00 hores 6ª sessió de classe.
De 14:00 a 15:30 hores Horari de menjador.
15:30 a 17:00 hores Activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes.

L’horari per Educació Infantil s’inicia i finalitza a les mateixes hores, però s’adapta a les necessitats d’aquest alumnat i es realitzaran dos esplais al llarg del matí de trenta i quinze minuts respectivament.

El pla específic d’organització de la jornada escolar proposat està disponible en al tauler d’anuncis de l’edifici d’Educació Primària i a la pàgina web del centre. A més, totes les tutories realitzaran reunions informatives, les quals es convocaran properament.

El cens de mares i pares amb dret a vot es publicarà de forma provisional el proper dia 11 i el definitiu es publicarà el 16 d’abril. És molt important comproven que hi són inscrites i inscrits.

Aquesta decisió de canvi necessita almenys el vot favorable del 55% del cens de les famílies amb dret a vot. Cada pare , mare, o tutor/a, té dret a emetre un vot cadascú d’ells. Les famíliesmonoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora per diversescircumstàncies, podran efectuar dos vots, si és que disposen del títol de família monoparental.

Per això, els convoquem a la votació que es realitzarà en el centre el pròxim dia 25 d’abril de 2018 entre les 09:00 i les 19:00 hores, a la qual hauran d’anar proveïts del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Els documents han de ser originals.

La Comissió de Coordinació del procés estarà integrada pel director del centre, que actuarà de president, dos pares, mares o tutors de l’alumnat,integrants del Consell Escolar, designats per sorteig i el secretari del Centre.

A banda de la votació presencial, els pares, les mares i els representants legals del’alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació del centreper correu certificat o lliurant-lo a la persona titular de la direcció del centre, el qual li entregarà un rebut,utilitzant el sistema de doble sobre: al sobre interior, de color marró, es col·locarà el vot ja complimentat, una vegada tancat aquest sobre, es posarà dins d’un altre sobre, de color blanc, junt la fotocòpia compulsada del NIF, NIE passaport o carnet de conduir, que tenen que aportar vostès. Una vegada tancat el sobre blanc, caldrà signar-lo a la solapa, per tal de comprovar les signatures i posar el nom de l’elector a la part davantera del sobre. Disposaran de sobres a les tutories de les seues filles o fills.

El marc normatiu que regula tot aquest procés es troba en l’Ordre 2/2018 de 16 de gener de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV número 8214, de data 17 de gener de 2018).

Si vol llegir el projecte presentat pot fer-ho picant ACÍ.

També adjuntem l’annex on es determinen les activitats proposades a realitzar de 15:30 a 17:00 hores, les quals pot llegir picant ACÍ.

Sense un altre particular reben una salutació ben cordial.

El Secretari.                                                                             El director.

ÉS EL MOMENT DE DECIDIR,

VINE A VOTAR!