Reunit el Claustre de Docents del CEIP Maestro Sanchis Almiñano en sessió extraordinària el passat dijous va acordar per unanimitat informar les famílies d’Educació Primària de com es va a avaluar a l’alumnat la tercera i l’avaluació final del present curs 2019-2020 atenent la situació de pandèmia que hi estem vivint.

La tercera avaluació reflexarà l’actitud, interés i esforç de l’alumne durant el temps de confinament.

L’avaluació final es calcularà amb la mitjana de la primera i segona avaluació, més l’increment de la qualificació de la tercera avaluació, si així ho estima la tutora, el tutor o l’especialista que imparteix classe al seu fill o filla.

#OrgullamblesfamiliesdelSanchis