librosa) Es recomana no llevar l’embolcall de plàstic dels llibres fins ensenyar-lo al mestre corresponent, per si no és correcte i cal tornar-lo. Tampoc es recomanable posar el nom mentres no estigues segur o segura de que es tracta del llibre correcte.

b) Tot l’alumnat del centre té que triar entre “Religió Catòlica” i altra assignatura que es diu “Valors Socials” en primer, tercer o cinqué de primària o “Alternativa a la Religió” en Educació Infantil (que no duen llibre) i segon, quart i sisé d’Educació Primària.
(Els llibres de “Valors Socials” i els d'”Alternativa a la Religió” es compren en primer, tercer i cinqué curs de primària i són vàlids per dos cursos; per aixó a la relació no figuren per segon, quart i sisé de primària)

Un alumne sols pot cursar o Religió Catòlica o Valors/Alternativa.

En cas de dubte passeu per l’escola i aclarirem qualsevol pregunta relacionada amb els llibres de text.