imageshA partir del proper dia 01 d’octubre iniciem un nou horario escolar aquest curs. 
Seguidament us relacionem cada dia de la setmana indicant les entradas i les eixides:

DILLUNS: de 09:00 a 13:15 hores i per la vesprda de 15:30 a 17:00 hores.
DIMARTS: de 09:00 a 12:30 hores i per la vesprda de 15:30 a 17:00 hores.
DIMECRES: de 09:00 a 12:30 hores i per la vesprda de 15:30 a 17:00 hores.
DIJOUS: de 09:00 a 12:30 hores i per la vesprda de 15:30 a 17:00 hores.
DIVENDRES: de 09:00 a 13:15 hores. Per la vesprada no hi ha classe.  

Aquest horari va ser aprovat en Consell Escolar del centre i està aprovat per la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport de València.