ADM Calendari, normativa vigent i Sol·licitud.

CALENDARI DEL PROCÉS ADMISSIÓ:
A) Reunió amb les famílies de nou ingrés a l’Auditori Municipal:
el dia 02 de maig a les 19:00 hores.
Podrà arreplegar documentació general del procés d’admissió i la sol·licitud en paper per demanar plaça, encara que també podrà presentar-la més ràpidament de forma telemàtica, tal i com s’indica al punt C.

Si vostè vol demanar plaça per al seu fill o filla el proper curs al nostre col·legi com a primera opció passe a partir del dia  06 de maig per tal d’arreplegar la reserva amb dia i hora per tal de presentar la sol·licitud.
L’escola està a la seua disposició des de les 08:00 hores del matí.

Si no pot passar en aquest horari pot demanar torn mitjançant el correu electrònic del centre: 46016117@gva.es indicant-nos el moment en que li agraderia ser atés segons l’horari d’atenció en Secretaria que figura seguidament.
Nosaltres ens posarem en contacte amb vostés confirmant-los la reserva.

B) Publicació de les vacants en Educació Infantil i Primària: el 08 de maig.
C) Presentació de les sol·licituds d’admissió i documentació corresponent: del 09 al 17 de maig.
L’horari de la Secretaria durant el termini per lliurar les sol·licituds és el següent:
La presentació de les sol·licituds es farà seguint el torn establert.
No oblide demanar la cita.

ENLLAÇ PER OMPLIR DE FORMA TELEMÀTICA LA SOL·LICITUD:
MOLT RECOMANABLE EL SEU ÚS!!!
Presentació telemàtica d’admissió per a EDUCACIÓ INFANTIL.
Presentació telemàtica d’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
Els participants que en els ensenyaments d’infantil i/o primaria emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d’admissió.
Nosaltres vos aninem utilitzeu la sol·licitud telemàtica, ja que és un procés molt còmode i ràpid per a totes les famílies.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR JUNT LA SOL·LICITUD:
– Fotocòpia del DNI del pare i de la mare.

Fotocòpia del DNI de l’alumne, si ho té o fotocòpia del Llibre de Família on costen el pare i la mare i l’alumne que sol·licita plaça.
-Rebut recent d’aigua, llum o telèfon on conste el pare o mare de l’alumne i l’adreça de la unitat familiar.
(Si no coindieix amb l’adreça que figura al DNI del pare o de la mare cal adjuntar certificat de Residència o Empadronament de tota la unitat familiar)
-Per obtenir el punt per la renda familiar cal omplir l’ANNEX VI i entregar-lo junt la sol·licitud.
(Per unitat familiar s’enten el pare i la mare, si no estan separats o divorciats i tots els fills menors de 18 anys, així com els majors d’aquesta edat i menors de 26 anys que convisquen al domicili familiar i no perceben cap tipus d’ingrés. Recordeu signar tots els majors de 16 anys)

-La resta de circumstàncies específiques es justificaran de la següent forma:
FAMÍLIA NOMBROSA: Aportant original i còpia del Títol Oficial de família nombrosa.
FAMÍLIA MONOPARENTAL: Aportant original i còpia del Títol de Família Monoparental expedit per la Conselleria competent en matèria de família.
DISCAPACITAT: Aportant original i còpia del certificat corresponent o amb la targeta acreditativa de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social.

RECORDE ADJUNTAR JUNT LA SOL·LICITUD LA DOCUMENTACIÓ A VALORAR PER ALTRES CENTRES.

D) Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: 30 de maig.
E) Presentació de reclamacions front el Consell Escolar: del  30 de maig al 03 de juny.
F) Publicació de les llistes definitives d’admesos: 12 de juny.
G) Formalització de matrícula: del 13 de juny al 03 de juliol.
ACÍ hi és el calendari per matricular el vostre fill o filla. (Encara per determinar)
NO OBLIDES MIRAR EL NÚMERO QUE HI ÉS AL COSTAT DEL NOM DEL TEU FILL O FILLA, JA QUE INDICA EL DIA I HORA QUE CAL HO MATRICULES.

 

RECULL LEGISLATIU SOBRE EL PROCÉS ADMISSIÓ:
A) Decret 40/2016, pel que es regula l’admissió en els centres públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.

B) Resolució de 26 de març de 2019, per la que s’estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l’Ordre 7/2016 que regula el procediment d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Documentació d’interés publicada a l’Ordre i a la Resolució vigent:
A.- Sol·licitud per demanar plaça a Educació Infantil i  en Educació Primària (Annex III)
B.-
Criteris de puntuació per al procés d’admissió per al curs 2019-2020 (Annex I)
L’IPREM de l’any 2017 és de 7.519,59€ (Art 4.1 de la Resolució de 25 de maig de 2019)
La lletra que dirimirà els empats és la «O«, segons sorteig públic celebrat el 07/03/2019 a la Conselleria. (Art 5.2 de la Resolució de 25 de març de 2019)
C.- Document per demanar es valore la renda de la unitat familiar
(Annex VI)
D.- Resolució de 25 de març de 2019, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat per al curs 2018-2019.