ADM Documentació a aportar en la Matriculació.

dicePer tal de poder matricular a qualsevol alumne és necessari aportar el dia de la matriculació la següent documentació:

a) Quatre fotografies tamany de carnet.
b) Targeta sanitària on conste el número SIP.
c) Informe de Salut Escolar emés pel pediatre. (Si té qualsevol al•lèrgia adjuntarà document de l’al•lergòleg)
d) Si va a ser usuari o usuària del servei del menjador cal aporte fotocòpia de la primera pàgina de la cartilla del banc on costa el Codi, per tal de domiciliar els rebuts.
e) Si l’alumne ja ha estat matriculat en altre centre aportarà obligatòriament el Certificat de baixa on es fa constar si promociona o no de curs.
f) Els pares tenen que facilitar al centre telèfons on poder localitzar-los i si tenen, correus electrònics.
g) Al moment de matricular els alumnes, els familiars tenen que sol•licitar si volen Religió Catòlica.

És molt important les famílies respecten el dia i hora establert per cada alumne per matricular-lo.

Calendari per realitzar la matriculació:

DIA: Número i hora:
20 de juny: De l’1 al 3 de 13:00 a 14:00 hores
21 de juny: Del 4 al 8 de 12:00 a 13:00 hores
21 de juny: Del 9 al 13 de 13:00 a 14:00 hores
22 de juny: De 14 al 18 de 12:00 a 13:00 hores
22 de juny: De 19 al 23 de 13:00 a 14:00 hores
23 de juny: Del 24 al 28 de 12:00 a 13:00 hores
23 de juny: De 29 al 33 de 13:00 a 14:00 hores
26 de juny: Del 34 al 38 de 12:00 a 13:00 hores
27 de juny: Del 39 al 43 de 12:00 a 13:00 hores
28 de juny: Del 44 al 48 de 12:00 a 13:00 hores
29 de juny: Del 49 al 53 de 12:00 a 13:00 hores

El número figura en roig al costat de cada alumne admés.

Leave a reply

required

Blue Captcha Image Refrescar

*