Bases del XXIII Certamen de poemes (2013)

CONVOCATÒRIA

MODALITAT A: Poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar.

MODALITAT B: Poemes inspirats en el poble d’Alaquàs i/o en qualsevol lloc de la comarca de l’Horta Sud.

MODALITAT INFANTIL-JUVENIL: Poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar i al poble d’Alaquàs.

BASES

1. Els poemes seran originals i es podran presentar en valencià o castellà.

2. L’extensió màxima serà de dos folis escrits a una cara i a doble espai.

3. Cada participant podrà presentar com a màxim DOS POEMES inèdits en cada modalitat.

4. El jurat no acceptarà poemes que hagen sigut presentats en anteriors convocatòries.

5. L’Associació organitzadora es reserva el dret de publicar els poemes que considere oportuns.

6. Poden participar persones de qualsevol edat i condició, exceptuant els membres de la Junta Directiva. En la Modalitat Infantil-Juvenil, podran participar escolars fins els 16 anys (4t d’ESO).

7. Es concediran els següents premis:

1er Premi de 125 € en cada modalitat.

2n  Premi de 75 € en cada modalitat.

3er Premi de 50 € en cada modalitat.

Els premis de la Modalitat Infantil-Juvenil consistiran en vals de material escolar. També es concediran accèssits, fins un màxim de tres per cada modalitat, consistents en un obsequi-recordatori.

A més, es donarà un recordatori del certamen a tots aquells participants que no obtinguen premi o accèssit.

8. Els premis no són acumulables, i serà imprescindible que l’autor premiat o una persona autoritzada assistisquen al lliurament a recollir-lo.

9. El termini de presentació d’originals finalitza el dia 30 de juny de 2013 a les 24 hores. El poemes s’enviaran en suport informàtic (format word) a l’adreça de correu electrònic: poemesolivar@gmail.com Excepcionalment, també podran ser depositats en la bústia instal·lada a la Parròquia de l’Olivar, o remesos per correu postal a: XXIIIé CERTAMEN DE POEMES MARE DE DÉU DE L’OLIVAR, Apartat de Correus núm. 159, 46970 ALAQUÀS (València). En aquests casos, és imprescindible adjuntar-hi còpia digital.

10. Amb la finalitat de mantenir l’anonimat fins el moment del lliurament de premis, els organitzadors garanteixen la confidencialitat dels poemes enviats per correu electrònic. Els enviats per correu postal aniran sense signar, només amb el títol i en SOBRE TANCAT, INDICANT SI ÉS PER A LA MODALITAT A, B o Infantil-Juvenil. Dins d’aquest sobre se n’afegirà un altre més menut amb el títol del poema i en el seu interior el nom, cognoms, adreça postal i telèfon de l’autor.

11. Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta pel jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 2 de setembre de 2013 a les 20 hores en l’església parroquial de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs.

CONVOCATORIA

MODALIDAD A: Poemas dedicados a la Mare de Déu de l’Olivar.

MODALIDAD B: Poemas inspirados en el pueblo de Alaquàs y/o en cualquier lugar de la comarca de l’Horta Sud.

MODALIDAD INFANTIL-JUVENIL: Poemas dedicados a la Mare de Déu de  l’Olivar y al pueblo de Alaquàs.

BASES

1. Los poemas serán originales y podrán presentarse en valenciano o castellano.

2. La extensión máxima será de dos folios escritos a una cara y a doble espacio.

3. Cada participante podrá presentar como máximo DOS POEMAS en cada modalidad.

4. El jurado no aceptará poemas que hayan sido presentados en anteriores convocatorias.

5. La Asociación organizadora se reserva el derecho de publicar los poemas que considere oportunos.

6. Pueden participar personas de cualquier edad y condición, a excepción de los miembros de la Junta Directiva. En la Modalidad Infantil-Juvenil, podrán participar escolares hasta los 16 años (4º de ESO).

7. Se concederán los siguientes premios:

1er Premio de 125 € en cada modalidad.

2º  Premio de 75 € en cada modalidad.

3er  Premio de 50 € en cada modalidad.

Los premios de la Modalidad Infantil-Juvenil consistirán en vales de material escolar. También se concederán accésits, hasta un máximo de tres por cada modalidad, consistentes en un obsequio-recordatorio.

Además, se dará un recordatorio a todos aquellos participantes que no obtengan premio o accésit.

8. Los premios económicos no son acumulables, y será imprescindible que el autor premiado o, en su defecto, una persona autorizada asistan a la entrega a recogerlo.

9. El plazo de presentación finaliza el día 30 de junio de 2013 a las 24 horas. Los poemas se enviarán en soporte informático (formato word) y por internet a la dirección: poemesolivar@gmail.com Excepcionalmente, también podrán ser depositados en el buzón ins­talado en la Parroquia de l’Olivar o remitidos por correo a: XXIIIé CERTA­MEN DE POEMES MARE DE DÉU DE L’OLIVAR, Apartado de Correos núm. 159, 46970 ALAQUÀS (València). En estos casos, es imprescindible adjuntar copia digital.

10. Con la finalidad de mantener el anonimato hasta el momento de la entrega de premios, los organizadores garantizan la confidencialidad de los poemas enviados por correo electrónico. Los enviados por correo postal irán sin firmar, sólo con el título y en SOBRE CERRADO, INDICANDO SI ES PARA LA MODALIDAD A, B o Infantil-Juvenil. Dentro de este sobre se colocará otro más pequeño con el título del poema y en su interior el nombre, apellidos, dirección postal y teléfono del autor.

11. Cualquier incidencia no prevista en las bases será resuelta por el jurado, el veredicto del cual será inapelable. La entrega de premios tendrá lugar el día 2 de septiembre de 2013 a las 20 horas en la iglesia parroquial de la Mare de Déu de l’Olivar de Alaquàs.

Leave a Reply

*