Bases del XXIV Certamen de poemes (2014)

CONVOCATÒRIA

MODALITAT A: Poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar.

MODALITAT B: Poemes inspirats en el poble d’Alaquàs i/o en qualsevol lloc de la comarca de l’Horta Sud.

MODALITAT INFANTIL-JUVENIL: Poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar i al poble d’Alaquàs.

BASES

1. Els poemes seran originals i es podran presentar en valencià o castellà.

2. L’extensió màxima serà de dos folis escrits a una cara i a doble espai.

3. Cada participant podrà presentar com a màxim DOS POEMES inèdits en cada modalitat.

4. El jurat no acceptarà poemes que hagen sigut presentats en anteriors convocatòries.

5. L’Associació organitzadora es reserva el dret de publicar els poemes que considere oportuns.

6. Poden participar persones de qualsevol edat i condició, exceptuant els membres de la Junta Directiva. En la Modalitat Infantil-Juvenil, podran participar escolars fins els 16 anys (4t d’ESO).

7. Es concediran els següents premis:

1er Premi de 125 € en cada modalitat.

2n  Premi de 75 € en cada modalitat.

3er Premi de 50 € en cada modalitat.

Els premis de la Modalitat Infantil-Juvenil consistiran en vals de material escolar. També es concediran accèssits, fins un màxim de tres per cada modalitat, consistents en un obsequi-recordatori.

A més, es donarà un recordatori del certamen a tots aquells participants que no obtinguen premi o accèssit.

8. Els premis no són acumulables, i serà imprescindible que l’autor premiat o una persona autoritzada assistisquen al lliurament a recollir-lo.

9. El termini de presentació d’originals finalitza el dia 29 de juny de 2014 a les 24 hores. El poemes s’enviaran en suport informàtic (format word) a l’adreça de correu electrònic: poemesolivar@gmail.com Excepcionalment, també podran ser depositats en la bústia instal·lada a la parròquia de l’Olivar, o remesos per correu postal a: XXIVé CERTAMEN DE POEMES MARE DE DÉU DE L’OLIVAR, Apartat de Correus núm. 159, 46970 ALAQUÀS (València). En aquests casos, és imprescindible adjuntar-hi còpia digital.

10. Amb la finalitat de mantenir l’anonimat fins el moment del lliurament de premis, els organitzadors garanteixen la confidencialitat dels poemes enviats per correu electrònic. Els enviats per correu postal aniran sense signar, només amb el títol i en SOBRE TANCAT, INDICANT SI ÉS PER A LA MODALITAT A, B o Infantil-Juvenil. Dins d’aquest sobre se n’afegirà un altre més menut amb el títol del poema i en el seu interior el nom, cognoms, adreça postal i telèfon de l’autor.

11. Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta pel jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 2 de setembre de 2014 a les 20 hores en l’església parroquial de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs. Per a més informació, seguiu-nos a Facebook i consulteu el lloc web: http://blogs.alaquas.net/poemesolivar.

ALAQUÀS, abril de 2014

Leave a Reply

*