Sobre la Protecció de Dades.

En compliment del que preveu el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al compliment del tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, els tractaments de dades personals que es duen a terne al CEIP Maestro Sanchis Almiñano es recullen en els següents registres d’activitats de tractament, RAT: 

Pots consultar la informació completa sobre la protecció de dades en els centres educatius públics depenents de la Generalitat Valenciana ACÍ en valencià i ACÍ en castellà.