Sin categoría

Informació sobre l’inici del curs 2017-2018.

Els informem de qüestions bàsiques de cara al present curs escolar:

HORARI.
En els mesos de setembre i de juny les classes es desenvoluparan en jornada única de 09:00 a 13:00 hores. El menjador funcionarà de 13:00 a 15:30 hores.

D’octubre a maig les classes seran en dues sessions: MATÍ de 09:00 a 12:45 hores de dilluns a dijous, mentre que els divendres finalitzaran a les 13:00 hores. Per la VESPRADA de 15:30 a 17:00 hores de dilluns a dijous. El divendres no hi ha classe per la vesprada. El menjador funcionarà de 12:45 a 15:30 hores de dilluns a dijous i els divendres hi estarà obert de 13:15 a 15:30 hores.

Segons acord del Consell Escolar de data 04 de juliol de 2012:

  1. Les portes del Centre s’obriran 5 minuts abans de l’hora d’entrada i quan sone la sirena tots els familiars abandonaran el recinte escolar. Una vegada tot l’alumnat haja entrat en l’edifici s’obrirà la porta del carrer de vianants perquè les famílies puguen realitzar gestions administratives, si ho necessiten. La porta que dóna accés des de la Puríssima només s’obrirà a l’hora d’entrada i eixida del centre.
  2. Passats 10 minuts de l’hora d’entrada les portes es tancaran i cap alumne podrà accedir al Centre eixe matí o vesprada sense justificant mèdic. En aquests casos el xiquet o xiqueta accedirà a SOLES a la classe, el familiar no podrà accedir a l’edifici per no interrompre el normal desenvolupament de la classe.
  3. A la finalització de les classes l’alumnat serà arreplegat per l’adult encarregat de la seua custòdia llevat que el pare o la mare hagen autoritzat que es pot anar a soles a casa.
  4. Si es produïren retards injustificats bé a l’entrada o l’eixida (recollida dels alumnes) i aquesta situació es repetira amb certa assiduïtat es donarà compte als Servicis Socials de l’Ajuntament.

La bústia del menjador estarà situada en la part exterior de la porta del carrer de vianants.

Si necessiten comentar-li qualsevol cosa a la tutora o tutor del seu fill/a utilitzen l’agenda.

Es recorda que l’alumnat NO PODRÀ dur telèfon mòbil ni altres aparells electrònics com són gravadores de veu o imatge, mp3… ni durà de casa balons o qualsevol altre material esportiu.Tampoc al temps del menjador escolar.

ATENCIÓ A PARES I/O MARES.
L’hora de tutoria serà els dilluns de 12:45 a 13:30 hores (Al setembre i juny de 13:00 a 14:00 hores el mateix dia). És convenient parlar prèviament amb el mestre/a per a concretar l’entrevista.

Al llarg del curs es realitzaran diverses reunions amb els docents dels seus fills i filles, aquestes es realitzaran a partir de les 13:00 hores, perquè les famílies puguen deixar els seus fills/es atesos. Tant la reunió d’inici de curs, com la de la primera i de la segona avaluació es realitzarà en divendres a ser possible. L’alumnat no podrà romandre en el recinte escolar ni en les reunions amb els pares i/o mares.

L’horari d’atenció del Director serà de 09:15 a 10:00 hores excepte dimarts, l’horari d’atenció del Cap d’Estudis i de la Secretaria es concretarà al mes d’octubre.
BUTLLETINS INFORMATIUS A LES FAMÍLIES.

Els butlletins es repartiran tres vegades durant el curs, el 22 de desembre (1a avaluació); 28 de març (2a avaluació) i el 22 de juny (3a avaluació) .
CALENDARI ESCOLAR.

Les classes s’imparteixen des de l’11 de setembre de 2017 fins el 22 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Seran festius els dies 09 i 12 d’octubre; 01 de novembre, 06, 07 i 08 de desembre; el 16i 19 de març i el 30 d’abril i l’01de maig.

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2017 al 07 de gener de 2018, ambdós inclusivament.

Les vacances de Pasqua seran del 29 de març al 08 d’abril, ambdós inclosos.

Esperem i agraïm la seua col·laboració.

Alaquàs, a 11 de setembre de l’any 2017.

El Director.

Informació inicial del menjador escolar per al curs 2017-2018

Estimada família:

                  Us informem que les beques de menjador aquest curs són des de setembre fins a juny i que les llistes definitives de becats de menjador encara no hi són publicades. Al moment de la publicació sabrem en quants punts donen la beca.
Vos informarem properament.

                  L’horari del menjador als mesos de setembre i juny serà de 13:00 a 15:30 hores. Entre els mesos d’octubre a maig serà de dilluns a dijous de 12:45 a 15:30 hores i divendres serà de 13:00 a 15.30 hores. L’AMPA del col·legi organitzarà activitats extraescolars a l’horari del menjador i els divendres de 15:30 a 17:00 hores, sempre que hi comptem amb un nombre mínim d’alumnat participant.

Per al present curs el preu del menú i dia és de 4,25 euros, si és que la Conselleria manté el preu de cursos passats. (Els i les alumnes becats i becades abonaran la quantitat que determine Conselleria) i el pagament es realitzarà únicament domiciliant el rebut en tots els casos, tant pels alumnes becats, fixes o ocasionals.

                  L’alumnat fixe (es considera fixe tot l’alumnat que vaja a utilitzar el menjador mes de cinc voltes en un mes) i els becats pagaran el servei de menjador entre el dia 10 de cada mes. Se’ls carregarà al compte que determinen un rebut per tots els dies que hi ha menjador durant el mes mitjançant domiciliació bancària. Si el vostre fill o filla no es queda a dinar un dia determinat cal avisar abans de les 09:15 hores per telèfon, correu electrònic o nota escrita dipositada a la bústia del menjador per tal de que no siga encomanat el menú i vos retorne la Comissió del Menjador, al mes següent, les quantitats dels menús no consumits. Si un alumne es posa malalt al llarg del matí i no es quedara al menjador eixe dia, no retornarem el preu d’aquest dinar perquè ja hi està encomanat en la cuina el seu menú.

A principi del mes de setembre us repartirem un full amb la informació que la Comissió del Menjador té sobre el vostre fill o filla, els dies previstos que es quedarà a la setmana i la quantitat a pagar per vosaltres per dia si no teniu concedida l’ajuda; a mes de les dades telefòniques, de correu electrònic i informació sobre el número de compte bancari on carregar els rebuts.

                  Si la Conselleria us concedeix la beca nosaltres vos ajustarem el preu, però si no us concedeixen l’ajuda vos passarem un rebut per la quantitat indicada al punt anterior. ÉS MOLT IMPORTANT QUE SI NO VA A QUEDAR-SE AL MENJADOR, O EL FARÀ EN ALTRES DIES DISTINTS ALS INDICATS, ENS HO COMUNIQUEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE PER FER ELS CANVIS I NO PASSAR EL REBUT.

                  L’alumnat ocasional (el que es queden a dinar com a màxim cinc dies al mes) dipositarà a la bústia del menjador una sol·licitud per tal de quedar-se a dinar eixe dia, la qual es pot recollir a la taula del conserge. La bústia es trobarà a la porta exterior per on entren els alumnes fins les 09:10 hores. Passada aquesta hora no es podrà sol·licitar cap menú mes.

El pagament dels menús servits als alumnes ocasionals es realitzarà igualment mitjançant domiciliació bancària a mes vençut, entre el dia 10 de cada mes, amb un preu de 4,25 euros per menú servit.

                  Si per qualsevol raó es deixa de pagar un rebut, de forma automàtica, es deixarà de fer ús del servei i l’alumne no podrà quedar-se al menjador fins que la família no abone el mes no cobrat. Els rebuts tornats es pagaran per finestreta al banc que vos indicarem.

                  Tot alumne que necessite d’una dieta especial (per motius religiosos o problemes mèdics) cal que la demane a l’encarregat del menjador per escrit, adjuntant si és el cas, l’informe del metge. Si ja el va comunicar el curs passat no cal torne a informar-nos.

Si el seu fill o filla necessita un dia concret “dieta blana” per prescripció mèdica, caldrà adjuntar escrit del metge on s’especifique aquesta dieta i la duració; sense aquest document no es canviarà cap menú.

                  Si hi haguera qualsevol tipus d’incident amb el vostre fill o filla, les monitores es posaran en contacte el mes ràpidament possible. La coordinadora de les monitores, de 09:15 a 10:00 hores, vos pot atendre.

Quedem a la vostra disposició per tal de poder aclarir qualsevol dubte que puga sorgir relacionat amb el servei oferit pel menjador de l’escola.

El director, l’encarregat del menjador i la coordinadora de les monitores.

 

Publicades les llistes provisionals de puntuació de les beques de menjador.

Una vegada més vos donem la benvinguda a un nou curs al CEIP “Maestro Sanchis Almiñano” i volem informar-vos de les “beques del menjador” per al proper curs escolar 2017-2018.

La Conselleria de Cultura, Educació, Investigació i Esport ha enviat als centres educatius huí els llistats provisionals de les beques de menjador per al curs 2017-2018. 

Seguidament podràs veure el llistat provisional d’alumnes amb la puntuació obtinguda:
Llistat provisional amb puntuació.
Properament la Conselleria farà pública la puntuació mínima per obtindre la beca de menjador.
Hores d’ara no la coneguem.

Si el vostre fill o filla no és al llistat anterior pot ser siga al següent llistat, on és l’alumnat en que l’administració ha detectada qualsevol errada o problema:
Llistat provisional d’alumnes amb possibles errades a esmenar.
Passa per Secretaria en horari d’atenció a les famílies i vos informarem.

Si el vostre fill o filla tampoc hi és en aquest llistat passa per Secretaria en horari d’atenció a les famílies i tractarem de donar-vos més informació.

Quedem a la vostra disposició per tal d’ajudar-vos en aquest procés.

Salutacions ben cordials.

Xec-Llibre per a primer i segon de primària.

 

Demà dia dimarts dia 18 i el dimecres dia 19 de juliol es repartiran els xecs-llibres a l’alumnat de primer i segon d’Educació Primària.

El dimarts 18 es repartiran de 12:00 a 13:00 hores els Xec-Llibres del primer curs.

El dimecres 19 es repartiran al mateix horari els Xecs-Llibres del segon curs.

En qualsevol altre horari no vos podem atendre.

Si no pot passar el pare o la mare a recollir-lo sols ho donarem si autoritza el familiar per escrit a una persona major d’edat.

Calendari escolar per al curs 2017-2018.

Hui, dia 13 de juliol de 2017, s’ha celebrat un Consell Escolar Municipal on s’ha tractat el calendari escolar per al proper curs.

Per majoria de vots el calendari aprovat és el següent:

AVÍS IMPORTANT sobre els llibres d’anglés en Primària.

Des de l’editorial MacMillan ens informen que les famílies poden trobar a les papereries, llibreries o grans superfícies dues edicions distintes del llibre de l’alumne (Pupil’s Book) d’anglés per al proper curs escolar; una edició és del 2014 i l’altra és del 2017.

Les dues són igual de vàlides, ja que el contingut del llibre és el mateix.

Les famílies del primer i segon curs compraran el llibre d’anglés amb l’ajuda del Xec-Llibre, si és el cas, i el poden trobar amb les següents ISBN:
PRIMER CURS: Edició del 2014:  978-0-230-47545-8  Edició del 2017: 978-1-380-01460-3
SEGON CURS: Edició del 2014: 978-0-230-47546-5 Edició del 2017: 978-1-380-01461-0
Comprareu sols l’edició del 2014 o del 2017 del llibre de l’alumne del vostre curs corresponent.

Les famílies que no pertanyen al Banc de Llibres del Sanchis de tercer a sisé de primària poden trobar el llibre de l’alumne (Pupil’s Book) d’anglés amb dos ISBN distints segons l’any d’edició, però qualsevol dels dos és vàlid.
Els ISBN que vos podeu trobar i que són igual de vàlids són:
TERCER CURS: Edició del 2014:  978-0-230-47631-8 Edició del 2017: 978-1-380-01462-7
QUART CURS: Edició del 2014: 978-0-230-47633-2 Edició del 2017: 978-1-380-01463-4
CINQUÉ CURS: Edició anterior:  978-0-230-43130-0 Edició del 2017: 978-1-380-01464-1
SISÉ CURS: Edició anterior: 978-0-230-43143-0 Edició del 2017: 978-1-380-01465-8

Les famílies de tercer a sisé curs de primària, siguen o no del Banc de Llibres del Sanchis, compraran el llibre d’activitats d’anglés (Activity Book A pack) segons el curs on està matriculat el seu fill o filla, ja que aquests llibres no poden formar part del Banc de Llibres al no ser reutilitzables.
L’ISBN d’aquests llibres figura a la nota que es va repartir el darrer dia de classe.

Recordem que no hi ha que obrir els llibres, ni folrar-los, ni posar-los el nom fins que el tutor o tutora no done el vist i plau sobre els llibres, per tal de que les famílies puguen canviar-los si és que no foren els correctes.

Al llarg de la propera setmana publicarem al tauler d’anuncis i a la web el llistat complet de llibres de text del centre per al proper curs escolar.

Salutacions.

Informació sobre el menjador

Us informem que al llarg d’aquesta vesprada enviarem al vostre correu electrònic el rebut del menjador corresponent als dinars de l’alumnat que ha utilitzat el servei de menjador de forma ocasional al llarg del mes de juny o si hi ha al vostre favor qualsevol quantitat econòmica per menús no servits i comunicats abans de les 09:30 hores.

Demà dimecres, 21 de juny, de 09:00 a 10:00 hores hi estarà Paca al col·legi per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el rebuts enviats.

Si la quantitat que figura al rebut enviat indica que és a pagar negativa, vol dir que són diners que nosaltres us anem a tornar. Si la quantitat a tornar és igual o superior a 10,00 euros vols farem un transferència al vostre compte bancari entre els dies 26 i 30 de juny.
Si la quantitat a tornar-vos és menor de 10,00 euros, vos la donarem en mà el dilluns 26 i el dimarts 27 de 09:00 a 10:00 hores.

Aprofitem el correu per recordar-vos que cal deixar avís en Secretaria o per correu electrònic de la forma que es quedarà a dinar el vostre fill o filla el proper curs durant el mes de setembre.
Si no trobes el paper a complimentar pots descarregar-te’l picant ACÍ.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

 

Sobre el menjador en Setembre de 2017.

Amb el present escrit els comuniquem que al mes de setembre no hi haurà classe per la vesprada i el servei del menjador escolar funcionarà fins les 15:30 hores, podent les famílies arreplegar els usuaris de 15:00 a 15:30 hores.

                  Si el servei del menjador té que retornar-los diners per menús no consumits al llarg d’aquest curs 2016-2017 se’ls tornarem per transferència bancària si l’import és superior a 30 euros entre els dies 26 i 30 de juny. Si la quantitat fora inferior a 30 euros s’ho tornarem en metàl·lic eixos mateixos dies de 09:00 a 10:00 hores en el col·legi.

                  Sabrem si tenen beca de menjador per al proper curs abans de l’inici de les classes el dia 11 de setembre.

                  Per tal de fer una previsió d’usuaris al mes de setembre del proper curs demanem compliment la fitxa que pot descarregar-se des d’ACÍ i la dipositen a la bústia del menjador o l’envien per correu electrònic a menjadorsanchis@gmail.com informant-nos del dies que es quedarà a dinar el seu fill o filla durant el mes de setembre.

             També es podrà quedar al menjador al llarg del mes de setembre, de forma ocasional, deixant avís a la bústia del menjador.

Quedem a la seua disposició per aclarir qualsevol dubte que li puga ocasionar aquest escrit.

L’Encarregat del menjador.

Informació sobre el Banc de Llibres per al curs 2017-2018.

Vos informem que de cara al proper curs escolar 2017-2018 continuem utilitzant al centre el nostre Banc de Llibres.

L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.

L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

 FUNCIONAMENT DEL BANC DE LLIBRES:
Si el seu fill o filla hi és matriculat a la classe de cinc anys el present curs escolar 2016-2017 amb Eva o amb Sofia/Anna o el curs passat no va participar al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2017-2018 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari, siga imprès, signat i el retorne a la tutora o tutor del seu fill o filla abans del divendres dia 16 de juny .

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.

Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.

Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla aquest curs 2016-2017 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de  lliuramentde  llibres que té ACÍ degudament complimentat, els dies 16 o 19 de juny.

Les tutores i tutors concretaran la forma i dates de recepció dels llibres.

Si no era membre del Banc de Llibres i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2016-2017 en perfectes condicions d’ús.

Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs, el document de lliurament de llibres que pot descarregar-se ACÍ i marcarà la casella de renúncia en el document.

El fet de no tornar els llibres prestats, o tornar-los deteriorats per mala utilització, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres. (No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat).

No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.

En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.

Atentament,

La Comissió del Banc de Llibres.