contractUs comunique que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport mitjançant el Decret 30/2014 de data 14 de febrer, ha regulat la declaració de Compromís Família-Tutor entre les famílies o representants legals de l’alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

                  Aquest compromís Família-Escola estarà d’acord amb el que estableix el Projecte Educatiu del Centre, el Pla de Convivència i el Reglament de Règim Intern del Centre.

                  El compromís serà una eina més de col·laboració família-escola i formalitzarà per escrit compromisos educatius aconseguits voluntàriament entre les famílies o els seus representants legals i el centre educatiu, en la figura del tutor o tutora o al Cap d’Estudis del col·legi.

                  Podeu consultar el Decret picant el següent enllaç

Posted in: Noticias.
Last Modified: marzo 3, 2014