Monthly Archives: junio 2019

Informació final del menjador.

El menjador vos desitja passeu un molt bon estiu!!!

Us informem que hem enviat correu electrònic amb el rebut del menjador on vos informem de la quantitat a carregar-vos al vostre compte bancari el proper dia 25 de juny de 2019, o de la quantitat a retornar-vos, si procedeix.

Si al rebut s’indica que la quantitat a pagar és negativa són els diners que cal retornar-vos pels menús avisats no consumits al mes de juny.

Si la quantitat negativa és igual o superior a 30,00 euros vos la tornarem al vostre compte bancari per transferència entre els dies 25 i 28 de juny. Si la quantitat és menor a 30,00 euros vos la tornarem en metàl·lic al col·legi entre els dies 25 i 28 de juny de 09:00 a 11:00 hores.

SI NO POT PASSAR EL PARE O LA MARE DE L’ALUMNE A RECOLLIR ELS DINERS POT AUTORITZAR PER ESCRIT A QUALSEVOL PERSONA MAJOR D’EDAT PER A RETIRAR-LOS.

NO ES REALITZARÀ CAP DEVOLUCIÓ PASSADA LA DATA DE 28 DE JUNY DE 2019, JA QUE CAL TANCAR EL BALANÇ ECONÒMIC DEL MENJADOR AL PRESENT CURS.

Quedem a la vostra disposició el dia 21 de juny o responent al correu enviat per tal d’aclarir qualsevol dubte relacionat amb el rebut.

Atentament,

La Comissió del Menjador.

DETECTADA UNA ERRADA AL LLIBRE DE TRES ANYS!!!

Us informem que hi ha una errada a l’ISBN del llibre globalitzat de tres anys amb el títol «Bambolles de Sabó» de tres anys.

El codi correcte és el següent:

978-84-9067-024-8

Si heu encomanat ja el llibre amb l’anterior codi, per favor, retorneu-ho, no l’obriu i que vos el canvien pel correcte.

Comproveu que el codi és el que s’indica en roig més a dalt.

A la reunió del proper divendres a les 10 hores us donarem el llistat correcte.

Disculpeu les molèsties.

 

Molt Important: Sobre el Banc de Llibres.

Alaquàs, a 17 de juny de 2019.
Vos informem que de cara al proper curs escolar 2019-2020 continuem utilitzant al centre el nostre Banc de Llibres.
L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.
L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.


Si el seu fill o filla hi és matriculat a la classe de cinc anys el present curs escolar 2018-2019 amb María José o María o aquest curs no ha participat al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2019-2020 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari, siga imprès, signat i el retorne a la tutora o tutor del seu fill o filla abans del dijous dia 20 de juny.


http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp

SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.
Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.


Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.


Si el seu fill o filla aquest curs 2018-2019 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de lliurament de llibres que cada família va signar, el qual li serà retornat signat pel tutor o tutora del seu fill o filla com a rebut de l’entrega realitzada.


Les tutores i tutors concretaran la forma i dates de recepció dels llibres.
Si no era membre del Banc de Llibres i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2018-2019 en perfectes condicions d’ús, si és alumne de tercer, quart, cinquè o sisè de primària.


Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs i ho indicarà a peu de pàgina del document de lliurament de llibres que cada família va signar quan va rebre el lot de llibres.


El fet de no tornar els llibres prestats, tornar-los deteriorats per mala utilització i sense folrar o sense cantoneres, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres.

(No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat).


No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.
En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.


Atentament,
La Comissió del Banc de Llibres.

Publicades les ajudes de beques de menjador.

Alaquàs, a 14 de juny de l’any 2019.

            La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport  ha convocades les “Ajudes  de menjador per al proper curs escolar 2019-2020”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està  publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i a la web del centre.   

            Si vostès ja van demanar l’ajuda per aquest curs escolar 2018-2019, poden confirmar l’esborrany amb les dades de les que disposa l’administració  des del web ITACA FAMÍLIA. Si estan d’acord amb ells, sols cal imprimir, signar i retornar al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. Si no tenen accés a internet poden sol·licitar l’esborrany en Secretaria únicament a l’horari indicat.

            No cal aporte cap documentació.

            Si les dades de l’esborrany no són correctes poden modificar-los directament vostès i adjuntar la documentació corresponent. Si no sol·licitaren l’ajuda per al present curs cal presenten una nova sol·licitud, la qual hi està en Consergeria i l’entregaran complimentada en Secretaria únicament a l’horari indicat i amb la següent documentació: 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA

  1. Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
  2. Si és fill o filla de víctima de violència de gènerecaldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
  3. Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
  4. La resta de circumstàncies: certificats oficials.
  5. No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
  6. Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tantels  pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar  els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys  quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER REPARTIR L’ESBORRANY O ENTREGAR LA SOL·LICITUD:

Dia:

REPARTIMENT ESBORRANY i/o SOL·LICITUD:

17 de juny de 2019

De 08:00 a 10:00 hores

De 13:00 a 14:00 hores

19 de juny de 2019

De 08:00 a 10:00 hores

De 13:00 a 14:00 hores

Fora d’aquest horari no podran ser atesos, ja que hi som realitzant altres tasques.

 

La Secretaria del Centro.

Publicada la llista definitiva d’alumnat admés i no admés per al proper curs.

S’actualitzada la web del centre amb els llistat d’alumnat admés i no admés per al proper curs escolar 2019-2020.

És molt mireu el número en roig que hi ha al costat de cada alumne per saber dia i hora en que cal formalitzar la matrícula.
Per favor respecteu aquest ordre.

Podeu consultar els llistats d’alumnat admés picat ACÍ.

LES FAMÍLIES DE TRES ANYS QUEDEN CITADES DIVENDRES 21 A LES 10:00 HORES A UNA REUNIÓ AL MENJADOR DEL CENTRE AMB LES DOCENTS D’EDUCACIÓ INFANTIL.

ACÍ pots consultar l’alumnat no admés.

Més informació dalt, dins la pestanya d’Admissió.

Salutacions ben cordials.