Monthly Archives: junio 2018

¡La Clase De Los Monitos Y Monitas Nos Graduamos!

Ha llegado el final de curso y con él, el final de la etapa de Educación Infantil.
Tres años en los que hemos aprendido jugando y hemos crecido junto con nuestros compañeros y compañeras.
Enhorabuena a todos y todas por lo que habéis conseguido en todo este tiempo y os deseamos mucha suerte en los próximos cursos de Primaria.
¡ Buena suerte y hasta siempre!


Informació sobre el Banc de Llibres del Sanchis.

Alaquàs, a 20 de juny de 2018.

Vos informem que de cara al proper curs escolar 2018-2019 continuem utilitzant al centre el nostre Banc de Llibres.

L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.

L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla hi és matriculat a la classe de cinc anys el present curs escolar 2017-2018 amb Luisa o Rosa o aquest curs no ha participat al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2018-2019 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari, siga  imprès, signat i el retorne a la tutora o tutor del seu fill o filla abans del divendres dia 22 de juny .

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp

SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.

 Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.

Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla aquest curs 2017-2018 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de lliurament de llibres que cada família va signar, el qual li serà retornat signat pel tutor o tutora del seu fill o filla com a rebut de l’entrega realitzada.

Les tutores i tutors  concretaran la forma i dates de recepció dels llibres.

Si no era membre del Banc de Llibres i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2017-2018 en perfectes condicions d’ús, si és alumne de tercer, quart, cinquè o sisè de primària.

Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs i ho indicarà a peu de pàgina del document de lliurament de llibres que cada família va signar quan va rebre el lot de llibres.  

El fet de no tornar els llibres prestats, tornar-los deteriorats per mala utilització i sense folrar o sense cantoneres, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres. (No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat). 

No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.

En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.

Atentament,

La Comissió del Banc de Llibres.

Sobre la Campanya del consum de fruita fresca.

Estimada família,

Com ja coneixereu el Sanchis participa a la Campanya de consum de fruita fresca organitzada per al Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Dijous 14 rebrem la tercera entrega de fruita preparada en transport refrigerat, però no vindrà en envasos individuals, ens arribarà en envasos col·lectius amb un contingut de dos quilos que hem de repartir entre l’alumnat.

La fruita proposada és taronja, poma i cirera. A més, incloem albercocs sencers a granel.

Donat que la fruita vindrà en envasos col·lectius us demanem que el vostre fill o filla vinga dijous 14 amb un bol o similar i uns furgadents,dins una borsa, per tal de poder consumir la fruita. (Si no donés temps a repartir-la a l’hora del pati de dijous es repartirà divendres).

Per a la propera setmana caldrà dur el bol o similar i els furgadents el dia que s’indique.

S’ha pres aquesta mesura per evitar llançar al fem una gran quantitat de material no reutilitzable d’un sol ús amb el consegüent impacte ambiental que suposava l’elevada generació de residus.

Quedant a la vostra disposició vos saluda

El director

Convocades les beques de menjador per al proper curs 2018-2019

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocades les“ajudes de menjador per al proper curs escolar 2018-2019”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i a la web del centre.

Si vostès ja van demanar l’ajuda per aquest curs escolar 2017-2018, els entregarem un esborrany amb les dades que obren en poder de l’administració. Si estan d’acord amb ells, sols cal signen i retornen al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. No cal aporte cap documentació.

Si les dades de l’esborrany no són correctes, o no han demanada l’ajuda per aquest curs cal presenten una nova sol·licitud, la qual estarà en Consergeria, a l’horari que s’especifica i amb la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA NOVA INSTÀNCIA

  1. a)  Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne,si és que ho té.
  2. b)  Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
  3. c)  Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
  4. d)  La resta de circumstàncies: certificats oficials.
  5. e)  No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
  6. f)  Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tant els pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

    Es considera unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar elspares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER REPARTIR L’ESBORRANY O ENTREGAR LA SOL·LICITUD:

Educación Infantil 3, 4 i 5 anys rebran els esborranys el dia 14 i tenen que tornar-los signats el 15 o 18 de juny.
1r i 2n d’Educació Primària rebran els esborranys el dia 15 de juny i tenen que tornar-los signats el dia 19 de juny.
3r, 4t i 5é d’Educació Primària rebran els esborranys el dia 18 de juny i tenen que tornar-los signats el 20 o 21 de juny.

Els esborranys es repartiran als xiquets i xiquetes i caldrà retornar-les signades en Secretaria de 13:00 a 14:00 hores.