Sin categoría

Vols ser membre de l’AMPA del Centre?

 

Un mitjà que tenen les famílies per participar en la vida diària de la nostra escola és mitjançant la nostra Associació de Famílies del nostre alumnat.

De forma molt generosa i altruista un grup de persones, mares i pares del nostre alumnat, hi està darrere d’aquesta associació participant de forma activa al Consell Escolar del centre, col·laborant a les graduacions, festes que organitza l’escola com les falles, passacarrers… i altres festes per l’alumnat que les seues famílies són membres de l’associació, com és al Halloween, Nadal o final de curs.

També organitzen activitats extraescolars al migdia o per les vesprades, si és el cas, amb un preu especial per les famílies sòcies i tots els cursos hi reparteixen detalls per l’alumnat d’infantil i l’agenda escolar en primària per l’alumnat que les seues famílies són sòcis. 

Pertanyer a la nostra associació és molt fàcil, sols cal complimentes i entregues la fitxa que trobaràs seguidament i pagues la quantitat de 12 euros per família.

Animeu-vos a participar pel bé de la teua filla o fill!

 

LLIBRES DE TEXT 2021-2022

Us informem que ja hi és publicada la llista de llibres de text per al proper curs escolar. Si voleu descarregar-la sols cal piqueu ací:

Llibres de text per al curs 2021-2022

Aprofitem per recordar-vos que l’alumnat del primer i segon curs d’Educació Primària del curs 2021-2022 rebrà un xec per la compra dels llibres de text.
Aquest xec encara no hi està preparat.

Donarem més informació quan Conselleria ens els envie.

Per la resta d’alumnat de primària disposarem de Banc de Llibres com els cursos passats.
Els lots seran repartits durant la primera setmana del curs.

Des de tercer fins a sisé curs d’Educació Primària sols cal compre les famílies aquell llibre no inclòs al Banc de Llibres i que així s’indica al llistat.

Salutacions ben cordials.

Iniciem la matriculació de l’alumnat nouvingut per al curs 2021-2022!

El dia 01 de juliol iniciem el període de matriculació per l’alumnat que el proper curs 2021-2022 vindrà nouvingut a la nostra escola.

Des d’aquest moment el Sanchis vos dona la benvinguda i esperem complir ja amb totes les vostres expectatives i necessitats. Tota la nostra comunitat educativa hi està a la vostra disposició.

Us recordem que és necessari fer reserva per poder realitzar aquest procés , la qual podeu obtenir seguint o picant sobre el següent codi QR:

A més és necessari adjuntar la següent documentació:

– 4 fotografies tamany carnet.
– Fotocòpia de la targeta SIP.
– Fotocòpia del DNI o NIE dels familiars.
– Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne o de la seua pàgina del Llibre de Família.
– Rebut d’aigua, llum o telèfon on conste el nom d’un dels familiars amb l’adreça indicada a la petició.
– Certificat de salut emés per la metgessa o metge pediatre.
– Fotocòpia on aparega el número de compte bancari i la persona titular.
– A més, si ja ha estada matriculada o matriculat en altra escola és necessari el Certificat de Baixa.
– Si va a matricular-se en qualsevol curs des de tercer fins a sisé necessitem Certificat de que ha participat al Banc de Llibres per donar-li en prèstec un lot de llibres.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Al Sanchis eduquem amb el cor!

Informació molt important sobre el Banc de Llibres i del xec de 160€ per l’alumnat que enguany cursa 5 anys i primer de primària.

Alaquàs, a 20 de juny de 2021.

Vos informem que de cara al proper curs escolar 2021-2022 continuem utilitzant al centre el nostre Banc de Llibres.

L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.

L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla hi és matriculat a la classe de cinc anys el present curs escolar 2020-2021 amb Luisa o Eva o aquest curs no ha participat al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2021-2022 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari, siga imprès, signat i el retorne a la tutora o tutor del seu fill o filla com a molt tard dimarts 22 de juny .

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.

Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.

Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla aquest curs 2020-2021 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de lliurament de llibres que cada família va signar, el qual li serà retornat signat pel tutor o tutora del seu fill o filla com a rebut de l’entrega realitzada.

Les tutores i tutors  concretaran la forma i dates de recepció dels llibres.

Si no era membre del Banc de Llibres i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2020-2021 en perfectes condicions d’ús, si és alumne de tercer, quart, cinquè o sisè de primària.

Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs i ho indicarà a peu de pàgina del document de lliurament de llibres que cada família va signar quan va rebre el lot de llibres.

El fet de no tornar els llibres prestats, tornar-los deteriorats per mala utilització i sense folrar o sense cantoneres, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres. (No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat). 

No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.

En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.

Atentament,

La Comissió del Banc de Llibres.

 

Ja pots reservar cita per matricular la teua filla o fill al Sanchis el proper curs 2021-2022 si has obtés plaça al procés d’admissió.

Estimada família,

Ja s’han publicades les llistes provisionals d’alumnat admès per al proper curs escolar 2021-2022 al nostre Centre. Des d’aquest mateix moment vos volem donar les gràcies per la vostra confiança amb nosaltres dipositada.
Moltes gràcies.

Amb la finalitat de poder organitzar la matriculació de tot l’alumnat de nou ingrés de forma àgil vos proposem reserveu cita entre els dies 01 i el 09 de juliol picant damunt o escanejant el següent codi QR:És necessari que passe al menys un dels familiars de l’alumne nouvingut a formalitzar la matrícula, (inclús seria convenient que passaren els dos), ja que cal signar documentació per les dues persones amb la pàtria potestat, si és el cas.  

La documentació necessària que cal aportar per matricular a la vostra filla o fill és la següent:

 • 4 fotografies de tamany carnet.
 • Fotocòpia de la targeta SIP.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare i de la mare. Si la vostra filla o fill també el té és molt recomanable dur altra fotocòpia del seu document.
  (Poden estar les fotocòpies en el mateix paper. Per favor no les retalleu)
 • Rebut recent d’aigua, llum o telèfon, on coincidisca el nom d’un dels familiars amb l’adreça indicada a la sol·licitud de plaça. Si no hi ha coincidència és necessari aportar certificat d’empadronament de tota la unitat familiar emès per l’ajuntament.
 • Certificat de Salut emès per la metgessa o metge pediatre de la vostra filla o fill.
 • Fotocòpia on aparega el titular del compte bancari i el número CCC, si es va a quedar al menjador.

Si heu obtés plaça per a cursar qualsevol curs des del segon al sisè curs d’Educació Primària a més necessitem aportes CERTIFICAT DE PROMOCIÓ DE L’ALUMNE ON S’INDIQUE EL CURS ON ESTÀ ARA MATRICULADA O MATRICULAT I SI PROMOCIONA O NO DE CURS.
(Sense aquest certificat de promoció no podem fer efectiva la matrícula de l’alumne)

A més necessitem correu electrònic dels dos familiars, els seus números de telèfon i saber si la família vol que la seua filla o fill reba religió catòlica com ensenyament optatiu el proper curs escolar.

Si necessites qualsevol altra informació no dubtes posar-te en contacte amb nosaltres.

Salutacions ben cordials.

La secretaria del CEIP “M. Sanchis Almiñano”

Informant sobre les beques de menjador per al proper curs escolar 2021-2022.

 

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport  ha convocades les “Ajudes  de menjador per al proper curs escolar 2021-2022”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar la podeu consultar ACÍ.

            Si vosaltres ja heu demanat l’ajuda per aquest curs escolar 2020-2021 podeu confirmar l’esborrany amb les dades de les que disposa l’administració  des del document que vos adjuntem o des de la web ITACA FAMÍLIA. Si esteu d’acord amb ells, sols cal imprimir, signar i retornar al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. No oblideu comprovar si el nombre de membres de la unitat familiar és correcte i marqueu les circumstàncies sociofamiliars que vos pertoquen.

            Si les dades de l’esborrany no són correctes podeu modificar-los directament vosaltres i adjunteu la documentació corresponent. Si no sol·licitàreu l’ajuda per al present curs cal presenteu una nova sol·licitud, la qual hi està en Consergeria i ACÍ, cal l’entregueu complimentada en Secretaria únicament a l’horari indicat i amb la següent documentació:  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA

 1. Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels familiars, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
 2. Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
 3. Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
 4. La resta de circumstàncies: certificats oficials.
 5. No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
 6. Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tant els  familiars com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que conviuen al domicili familiar  els familiars i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys  quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER ENTREGAR L’ESBORRANY SIGNAT O LA SOL·LICITUD:

Dia:

ENTREGA D’ESBORRANY i/o SOL·LICITUD:

16, 18, 21 y 23 de junio de 2021:

De 08:15 a 08:45 horas

De 13:00 a 14:30 horas

17 y 22 de junio de 2021:

De 13:00 a 14:00 horas

Fora d’aquest horari no podreu ser atesos, ja que hi som realitzant altres tasques.

La Secretaria del Centro.

TEULADÍ 2020 premis lliurats en el 2021

El dijous 3 de juny, va ser un dia molt especial per a cuatre alumnes de la nostra escola, que varen ser premiats al Castell d’Alaquàs.
Els otorgaven el premi de redaccions i plàstica del Concurs «El Teuladí  2020», uns premis que l’Ajuntament d’Alaquàs organitza per a donar als xiquets i xiquetes  dels centres educatius de la nostra localitat.


Aquesta edició va ser molt emotiva perque es valorava els treballs presentats abans del confinament amb el lema: «Dones rellevants de la nostra vida».
Els alumnes premiats en plàstica, van ser :
+  Edurne Pérez Ruiz, com a representant del Primer Cicle.
+  Héctor Cuquerella Vergara, com a representant del Segon Cicle.

Els alumnes que van guanyar en la modalitat de redacció, van ser :
+  Diego Cubells Jara, com a representant del Segon Cicle.
+  Irene Romero Cifuentes, com a representant del Tercer Cicle.

L’acte va ser amenitzat per una conta-contes que va deleitar als més menuts, amb rondalles lúdiques i educatives.
Com a representant de la nostra escola va anar la mestra Silvia Salvador, que també va ser membre del jurat en aquesta edició.
Va ser una vetlada molt emotiva, on totes les dones importants de la nostra vida, ens van veure reflectides en els treballs dels nostres alumnes.
ENHORABONA  ALUMNES  del  SANCHIS !!

ENHORABONA   SANCHIS  !!!


 

 

 

 

El Sanchis participa en les Re*Trobades de les escoles en Valencià 2021.

 

Aquest matí, baix un sol que ja anunciava l’estiu, al Parc del Dijous d’Alaquàs s’ha celebrada la ReTrobada de les escoles en valencià i diguem retrobada perquè com a conseqüència de la COVID-19 es va ajornar el passat curs escolar.

Es celebrava novament en Alaquàs perquè feia ja 20 anys que a l’any 2000 es va celebrar la primera festa per la llengua en la nostra localitat.

Aquesta ReTrobada té com a lema «Llavors de Futur» i res millor que condicionar un espai al Parc del Dijous perquè totes les escoles de la localitat i una de cada poble de la comarca platem llavors per cuidar i estimar diferents plantes aromàtiques que escampen per tot arreu la seua suau olor, representant-se així el creixement i l’evolució del valencià als nostres centres escolars i instituts.

El Sanchis ha participat representat per Mario de la classe de tres anys B i per Arnau i Jimena de la classe de primer de primària A que junt les seues famílies han plantat «herbasana» i «timó reial». Mira les imatges:

Després de plantar-les ens han donada la benviguda l’alcalde d’Alaquàs Toni Saura, la regidora d’Educació Marian Espert i Vicent Font en representació de «Guaix Coordinadora pel Valencià a l’Horta Sud»: 

Seguidament hem gaudit de la festa que ens ha preparat el grup «Marcel el marcià», els quals entre cançons, balls i rialles han fet que la calor no fos cap problema per gaudir d’aquesta matinal festiva.

Ha finalitzat l’acte amb la plantació d’un ametller per part de les autoritats i representants d’Escola Valenciana amb l’esperança de que el valencià arrele amb més força, si cal.

Vacants de que disposem per al proper curs escolar 2021-2022.

 Us informem de les vacants de que disposa la nostra escola de cara al proper curs escolar 2021-2022:

Aquestes són les vacants d’Educació Infantil:

Aquestes són les vacants d’Educació Primària:

Recordeu que demà, dia 25 de maig, s’inicia el termini per demanar plaça al nostre centre.
El termini finalitza el proper dia 02 juny.
No et quedes fora!!!

Recorda que tot el procediment es fa de forma telemàtica. Si no tens mitjans per connectar-te pots passar per la secretaria de la nostra escola i t’ajudarem amb el procediment, però no oblides demanar cita prèvia per poder atendre’t complint amb totes les mesures sanitàries i sense pèrdua de temps.

Pots reservar cita des del següent enllaç:

Un menjador de cinema!!!

Que dinem de categoria és una cosa que hi està més que demostrada i això es pot comprovar amb la gran quantitat d’alumnat que curs darrere curs es queda a dinar… i el nombre de començals no baixa ni aquest curs de la pandèmia!!!

Moltes gràcies Inma, Rosi i Lourdes pel vostre treball
dins la cuina tots els dies del curs.

Des de l’empresa del menjador tots els cursos es programa el temps d’oci amb un tema central i enguany ha segut el cinema. Les nostres educadores han volgut finalitzar el curs sorprenent-nos a totes i tots incloent-se-hi com el que són, artistes en quatre pel·lícules molt conegudes.

Ets tu capaç de saber en quina pel·lícula participen aquestes monitores?

No era massa difícil…

Continua el nostre programa cinematogràfic amb totes unes educadores de luxe.

De veritat que no saps de quina pel·lícula es tracta? elles són les reines en tercer i quart de primària, elles són les protagonistes del …

Continuem ara amb altra super-producció feta en Alaquàs, que d’ací a no res es convertirà en la «meca» del cinema valencià.
Quines emocions em produeix recordar aquesta pel·lícula!!!

Estava més que clar… sols es podria tractar de:

Finalitzem la sessió amb tot un clàssic, Laura i Elisa són les actrius principals:

És clar que sí…

Moltes felicitats a totes les nostres educadores, heu tractat el vostre alumnat de meravella.

Vosaltres sí que sou de pel·lícula,
perquè eduqueu amb el cor!!!