admision_alumnos (1)

 Les famílies podem omplir la sol·licitud per a l’admissió de forma telemàtica seguint aquestos enllaços:

 Sol·licitud telemàtica per demanar plaça en Educació Infantil.
Sol·licitud telemàtica per demanar plaça en Educación Primària.

 El tancament d’aquestes aplicacions finalitza el dia indicat en la resolució d’admissió actual. Vegeu el calendari publicat.

 Una vegada connectats, hauran les famílies de seguir el procés d’identificació: registrar-se amb usuari i contrasenya (o amb Certificat Digital si el tenen) i verificar l’accés. Tot seguit, podreu procedir a omplir la sol·licitud o les sol·licituds que considereu.

El sol·licitant podrà fer tantes sol·licituds com vullga, però només podrà presentar UNA (prèviament confirmada en l’aplicació telemàtica) que durà impresa al centre. En esta sol·licitud apareix un número d’identificació, que és el que el centre usarà per tramitar-la a través d’ITACA.

 El centre retornarà segellada la còpia al sol·licitant i es quedarà amb l’original imprés.

 Si optes per omplir la Sol·licitud mitjançant aquesta eina recorda que obligatòriament has de presentar la petició impresa en la Secretaria del centre i cal demanes torn via telèfon o correu electrònic.