comedor10Amb aquesta entrada volem recordar una sèrie de normes básiques sobre el menjador escolar:

a) L’alumnat que utilitza el servei del menjador de forma fixa paga a inici de mes, normalment el dia 10 de cada mes.
b) Si un alumne fixe no va a assistir al menjador cal avisar abans de les 09:30 hores per tal de no encomanar el menú i que siga descomptat el mes següent.
(Es pot avisar deixant avís a la bústia o enviant correu electrònic a menjadorsanchis@gmail.com. Aquest correu sols és per comunicar la NO ASSISTÈNCIA)
c) L’alumne que es quede de forma exporàdica al menjador deixarà nota a la bústia del menjador.
d) L’alumnat ocasional pagarà el dia 10 del mes següent, sempre per domiciliació bancària.
e) Una vegada encomanat el menú, tant si és alumne fixe o ocasional, (passades les 09:30 hores del matí) no hi ha possibilitat d’anul·lar el menú, ja siga per malaltia o qualsevol altra circumstància i aquest serà cobrat a les famílies.
f) Si es deixa de pagar qualsevol rebut, l’alumne no podrà fer ús del servei fins les famílies abonen el rebut no pagat i les despeses ocasionades.
g) Els rebuts tornats s’abonaran per finestreta en Caixa Popular per les famílies. No s’entregarà cap quantitat en metàl·lic al centre.
h) Si el seu fill o filla necessita una dieta especial cal la demane al centre per escrit junt l’informe del metge.
i) Si el seu fill o filla necessita un dia de «dieta blana» cal adjuntar junt la petició, escrit del metge on s’especifique quin tipus de dieta és la necessària i per quant de temps.

Quedem a la vostra disposició per tal d’aclarir qualsevol dubte que puga sorgir relacionat amb aquesta entrada.

L’Encarregat del Menjador.