La Conselleria de Educació, Cultura i Esport ha convocades les “ajudes de menjador per al proper curs escolar 2015-2016”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i a la web del centre.

            El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el dia 06 de juliol. Els impresos s’entregaran a la Secretaria del Centre seguint el calendari i horari que seguidament s’indica. Los impresos seran complimentats i signats pel pare i la mare del’alumne, si és el cas. Se’ls revisarà a la Secretaria.

ES CONVENIENT PASSEN IARREPLEGUEN LA SOL·LICITUD EN LA CONSERGERIA PRÈVIAMENT, LA COMPLIMENTEN EN CASA I LA SIGNEN EL PARE I LA MARE, AIXÍ EVITARAN EL TENIR QUE TORNAR AL COL·LEGI.

ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 2014-2015 EN: DIA I HORA:
Educació Infantil 4 anys C i 4rt de Primària – C: 22 de juny de 13:30 a 15:00 h.
Educació Infantil 4 años V i 4rt de Primària – V: 23 de juny de 13:30 a 15:00 h.
1er de Primària – C i 4º de Primària – A: 24 de juny de 13:30 a 15:00 h.
1er de Primària – A i 5º de Primària – A: 25 de juny de 13:30 a 15:00 h.
1er de Primària – V i 5º de Primària – V: 26 de juny de 13:30 a 15:00 h.
Educació Infantil 5 anys – C i 5é de Primària – C: 29 de juny de 13:30 a 15:00 h.
Educació Infantil 5 anys – V i 2on de Primària – V: 30 de juny de 09:00 a 11:00 h.
2on de Primària – C i Educació Infantil 3 anys – V 01 de juliol de 10:00 a 11:00 h.
3er de Primària – V i Educació Infantil 3 anys – C 02 de juliolde 09:00 a 11:00 h.
3er de Primària – C i Repetidors de 6é 03 de juliol de 09:00 a 11:00 h.
Incidències 06 de juliol de 09:00   a 11:00 h.

ES PREGA RESPECTEN EL CALENDARI I HORARI ESTABLERT PERQUÈ NO PODRAN SER ATESOS FORA DEL MATEIX.

La no presentaciódavant l’Administració Tributària de la Declaració del’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per part dels membres de la unitat familiar que estén obligats serà motiu de la denegació de l’ajuda.

Es considera unitat familiar, sempre que estiguen al domicili familiar els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no percebencap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys quanes tracte de persones ambminusvàlua major del 33% reconeguda. Tambées considera membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació prèvia aportació del certificat del metge que acreditel’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA

  1. Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
  2. Si és fill o filla de víctima de violència de gènerecaldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
  3. Les situacions específiques del’alumnecaldrà justificar-les ambcertificats oficials.
  4. No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
  5. Fotocòpia del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tantels pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar.

 La Secretaria del Centro.