Daily Archives: 27 de mayo de 2017

Convocades les beques de menjador per al proper curs.

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocades les “ajudes de menjador per al proper curs escolar 2017-2018”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i a la web del centre.

                       Si vostès ja van demanar l’ajuda per aquest curs escolar 2016-2017, els entregarem un esborrany amb les dades que obren en poder de l’administració. Si estan d’acord amb ells, sols cal signen i retornen al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. No cal aporte cap documentació.

            Si les dades de l’esborrany no són correctes, o no han demanada l’ajuda per aquest curs cal presenten una nova Sol·licitud de menjador per al curs 2017-2018, la qual estarà en Consergeria, a l’horari que s’especifica i amb la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA:
Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
La resta de circumstàncies: amb certificats oficials.
No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tantels pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER REPARTIR L’ESBORRANY O ENTREGAR LA SOL·LICITUD:

CURS: REPARTIMENT ESBORRANY: RECOLLIDA DE LA SOL·LICITUD I DE L’ESBORRANY CONFIRMAT:
Infantil 3 anys: 2 de juny

2 de juny

2 de juny

5 i 6 de juny

5 i 6 de juny

5 i 6 de juny

Infantil 4 anys:
Infantil 5 anys:
1r de Primària: 5 de juny

5 de juny

7 i 8 de juny

7 i 8 de juny

2n de Primària:
3r de Primària: 5 de juny

5 de juny

5 de juny

9 i 12 de juny

9 i 12 de juny

9 i 12 de juny

4t de Primària:
5é de Primària:

Els esborranys els repartiran les tutores o tutors a les famílies.
Les sol·licituds s’entregaran en Secretaria de 07:50 a 08:50 i de 13:00 a 15:00 hores.

La Secretaria del Centro.