Estimada família,

Properament us repartirem full de color verd on figura la Sol·licitud de Consentiment per la vostra part per a la Recollida de Dades Personals de vostre fill o filla i la Informació a les Famílies sobre l’Ús de les Imatges.

Fins aquest moment el centre disposava de tot l’alumnat d’una autorització signada de totes les famílies on consentiu que férem fotos i/o vídeos de la vostra filla o fill i les publicarem bé a la pàgina web del centre, a la revista escolar o les poguérem utilitzar en muntatges fotogràfics i/o de vídeo com el que es realitza a la finalització de sisè de primària, per exemple.

La normativa que regula aquesta autorització s’ha vist recent modificada i per tal motiu necessitem que ens signeu un nou Consentiment per poder fer fotografies i/o vídeos a la vostra filla o fill i a més aprofitem per informar-vos sobre l’ús que podeu fer tant de les imatges per vosaltres captades dins el centre en les activitats obertes a les famílies, com és la festa dels Reis Mags en Infantil, com de les que nosaltres vos podem entregar a la finalització de l’escolaritat del vostre fill o filla en sisè de Primària, si és el cas, per exemple.

Les fotografies i vídeos s’utilitzaran sols a efectes divulgatius de les diverses activitats per a les famílies del nostre alumnat i cap de les imatges captades pel personal del nostre centre seran publicades en cap xarxa social d’internet, tal i com pot ser Facebook, Instagram o semblats.

Si no hi ha inconvenient per la vostra part de que el CEIP “Maestro Sanchis Almiñano” puga captar imatges i/o vídeos de la vostra filla o fill i les publique bé a la pàgina web del centre, a la revista escolar o les utilitze en muntatges fotogràfics per difondre les activitats realitzades, us preguem signeu tant el Consentiment per la recollida de dates personals i la Informació sobre l’ús de les imatges TOTES les persones que ostenten la pàtria potestat o tutela. Suposa que ambdós progenitors cal la signen, ja que el consentiment té que ser dels dos. Si a la vostra família, sols té la pàtria potestat el pare o la mare, serà ella o ell a soles qui la signe.

Tant la Sol·licitud com la Informació són documents contemplats a la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres públics de titularitat de la Generalitat, publicada al DOGV número 8436 en data 03 de desembre de 2018.

A més d’aquesta Resolució s’ha tingut en compte la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues, publicada al DOGV número 8490 en data 20 de febrer de 2019.

Quedant a la vostra disposició rebeu la meua més cordial salutació.

El director.