La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport  ha convocades les “Ajudes  de menjador per al proper curs escolar 2021-2022”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar la podeu consultar ACÍ.

            Si vosaltres ja heu demanat l’ajuda per aquest curs escolar 2020-2021 podeu confirmar l’esborrany amb les dades de les que disposa l’administració  des del document que vos adjuntem o des de la web ITACA FAMÍLIA. Si esteu d’acord amb ells, sols cal imprimir, signar i retornar al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. No oblideu comprovar si el nombre de membres de la unitat familiar és correcte i marqueu les circumstàncies sociofamiliars que vos pertoquen.

            Si les dades de l’esborrany no són correctes podeu modificar-los directament vosaltres i adjunteu la documentació corresponent. Si no sol·licitàreu l’ajuda per al present curs cal presenteu una nova sol·licitud, la qual hi està en Consergeria i ACÍ, cal l’entregueu complimentada en Secretaria únicament a l’horari indicat i amb la següent documentació:  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA

  1. Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels familiars, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
  2. Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
  3. Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
  4. La resta de circumstàncies: certificats oficials.
  5. No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
  6. Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tant els  familiars com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que conviuen al domicili familiar  els familiars i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys  quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER ENTREGAR L’ESBORRANY SIGNAT O LA SOL·LICITUD:

Dia:

ENTREGA D’ESBORRANY i/o SOL·LICITUD:

16, 18, 21 y 23 de junio de 2021:

De 08:15 a 08:45 horas

De 13:00 a 14:30 horas

17 y 22 de junio de 2021:

De 13:00 a 14:00 horas

Fora d’aquest horari no podreu ser atesos, ja que hi som realitzant altres tasques.

La Secretaria del Centro.