beques_menjadorLa Conselleria de Educació, Cultura i Esport ha convocades les “ajudes de menjador per al proper curs escolar 2014-2015”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i ací.
            El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el dia 04 de juliol. Els impresos s’entregaran a la Secretaria del Centre seguint el calendari i horari que seguidament s’indica. Los impresos seran complimentats i signats pel pare i la mare de l’alumne, si és el cas.
Se’ls revisarà a la Secretaria.
ES CONVENIENT PASSEU I ARREPLEGUEU LA SOL·LICITUD EN LA CONSERGERIA PRÈVIAMENT, LA COMPLIMENTEU EN CASA I
LA SIGNE EL PARE I LA MARE, AIXÍ EVITAREU EL TENIR QUE TORNAR AL COL·LEGI DUES VEGADES.

SI VOLS, LA POTS DESCARREGAR D’ACÍ.

 
ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 2014-2015 EN:
DIA I HORA:
Educació Infantil 4 anys:
25 de juny d’11:30 a 13:00 h.
Educació Infantil 5 anys:
26 de juny de 12:00 a 14:00 h.
Educació Infantil 3 anys:
27 de juny de 12:00 a 14:00 h.
1er de Primària:
30 de juny de 12:00 a 14:00 h.
2on de Primària:
01 de juliol de 09:00 a 10:00 h.
3er de Primària:
02 de juliol de 12:00 a 13:30 h.
4rt de Primària:
03 de juliol de 12:00 a 13:30 h.
5é de Primària:
04 de juliol de 12:00 a 13:30 h.
6é de Primària:
01 de juliol de 12:00 a 13:30 h.
                  La no presentació davant l’Administració Tributària de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per part dels membres de la unitat familiar que estén obligats serà motiu de la denegació de l’ajuda.
Es considera unitat familiar, sempre que convivan en el domicili familiar, els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 y menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda. També es considera membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació prèvia aportació del certificat del metge que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA:
a)    Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
b)    Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condenatòria.
c)     Les situacions específiques de l’alumne caldrà justificar-les amb certificats oficials.
d)    Si ambdós pares estan en situació d’atur sense percebre subsidi aportaran certificats del SPEE-INEM (es pot aconseguir també aquest certificat en www.sepe.es, al telèfon 963085598 o al 901119999) y altre del SERVEF acreditant aquesta circunstància.
e)   Fotocòpia del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tant els pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar.