Daily Archives: 16 de julio de 2014

Recomanacions importants sobre els llibres de text.

librosa) Es recomana no llevar l’embolcall de plàstic dels llibres fins ensenyar-lo al mestre corresponent, per si no és correcte i cal tornar-lo. Tampoc es recomanable posar el nom mentres no estigues segur o segura de que es tracta del llibre correcte.

b) Tot l’alumnat del centre té que triar entre «Religió Catòlica» i altra assignatura que es diu «Valors Socials» en primer, tercer o cinqué de primària o «Alternativa a la Religió» en Educació Infantil (que no duen llibre) i segon, quart i sisé d’Educació Primària.
(Els llibres de «Valors Socials» i els d'»Alternativa a la Religió» es compren en primer, tercer i cinqué curs de primària i són vàlids per dos cursos; per aixó a la relació no figuren per segon, quart i sisé de primària)

Un alumne sols pot cursar o Religió Catòlica o Valors/Alternativa.

En cas de dubte passeu per l’escola i aclarirem qualsevol pregunta relacionada amb els llibres de text.