Daily Archives: 12 de junio de 2017

Informació sobre el Banc de Llibres per al curs 2017-2018.

Vos informem que de cara al proper curs escolar 2017-2018 continuem utilitzant al centre el nostre Banc de Llibres.

L’alumnat que el proper curs siga matriculat en primer i de segon d’Educació Primària, i que participe al Banc de Llibres, rebrà un Xec-Llibre per valor de 160€ canviable als comerços o grans superfícies que concerten la venda de llibres amb la Conselleria abans de que finalitze el mes de juliol.

L’alumnat que siga matriculat de tercer a sisè de primària, el proper curs, rebrà un lot de llibres de text complet, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

 FUNCIONAMENT DEL BANC DE LLIBRES:
Si el seu fill o filla hi és matriculat a la classe de cinc anys el present curs escolar 2016-2017 amb Eva o amb Sofia/Anna o el curs passat no va participar al Banc de Llibres de la nostra escola i el proper curs 2017-2018 vol formar part d’ell és necessari entre a la pàgina web que seguidament s’indica, complimente el formulari, siga imprès, signat i el retorne a la tutora o tutor del seu fill o filla abans del divendres dia 16 de juny .

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
SOLS POT COMPLIMENTAR-SE LA SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA.

Si el seu fill o filla ja va participar el passat curs escolar al Banc de Llibres del centre no cal presente el formulari anterior, ja que ja forma part del Banc de Llibres.

Si el seu fill o filla actualment és del primer o del segon curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres, no cal presente cap nova sol·licitud. Si es matricula al nostre centre en segon de primària el proper curs, rebrà un Xec-Llibre per 160€ de valor abans de que finalitze juliol i si es matricula el proper curs en tercer de primària rebrà un lot complet de llibres de text, exceptuant els llibres que per les seues característiques es consideren no reutilitzables.

Si el seu fill o filla aquest curs 2016-2017 està matriculat en tercer, quart, cinquè o sisè curs d’Educació Primària i ja és membre del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres que se li va prestar a inici de curs junt el document de  lliuramentde  llibres que té ACÍ degudament complimentat, els dies 16 o 19 de juny.

Les tutores i tutors concretaran la forma i dates de recepció dels llibres.

Si no era membre del Banc de Llibres i ara vol ser-lo, a més de la sol·licitud telemàtica aportarà al Banc de Llibres el lot complet de llibres de text utilitzat el present curs 2016-2017 en perfectes condicions d’ús.

Si vol renunciar a formar part del Banc de Llibres retornarà el lot complet de llibres prestat a inici de curs, el document de lliurament de llibres que pot descarregar-se ACÍ i marcarà la casella de renúncia en el document.

El fet de no tornar els llibres prestats, o tornar-los deteriorats per mala utilització, suposarà l’obligació per part de les famílies d’eixos alumnes de reposar-los o abandonar el Banc de Llibres. (No retornar un trimestre suposa la reposició del llibre sencer, els tres trimestres, ja que no es poden comprar per separat).

No s’acceptaran noves sol·licituds, ni entrega de lots de llibres, passades les dates establertes, ja que el sistema informàtic no ho permet.

En cas de dubte parle amb el tutor o tutora del seu fill o filla.

Atentament,

La Comissió del Banc de Llibres.