Daily Archives: 3 de julio de 2020

Vols demanar la beca de menjador per al proper curs 2020-2021?

Alaquàs, a 03 de juny de l’any 2020.

            La Conselleria de Educació, Cultura i Esport  ha convocades les “Ajudes  de menjador per al proper curs escolar 2020-2021”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està  publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i també ho podràs consultar o descarregar picant ACÍ.   

Si ja vas demanar l’ajuda per aquest curs escolar 2019-2020, podeu confirmar l’esborrany amb les dades de les que disposa l’administració  des del web ITACA FAMÍLIA dins la pestanya de «Tràmits» a partir del proper dilluns dia 06 de juliol. Si consideres que la informació és la correcta, sols cal imprimir, signar i retornar al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud.
Si no tenen accés a internet podeu sol·licitar l’esborrany en Secretaria a partir del dimarts 07 de juliol de 10:00 a 13:00 hores.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE COMPROVES QUE LES DADES QUE HI FIGUREN A L’ESBORRANY SÓN LES CORRECTES. FIXEU-VOS MOLT QUE ES RECULLEN LES VOSTRES SITUACIONS FAMILIARS DE SEPARACIÓ, MINUSVALUA…, SI ÉS EL CAS.

Si les dades de l’esborrany no són correctes podeu modificar-les directament a l’apartat G del mateix esborrany i adjuntar la documentació corresponent.

Si no sol·licitareu l’ajuda per al present curs cal presenteu una nova sol·licitud, el model de la qual hi està en Consergeria i l’entregareu complimentada en Secretaria únicament a l’horari indicat i amb la següent documentació: 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA

  1. Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
  2. Si és fill o filla de víctima de violència de gènerecaldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
  3. Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
  4. La resta de circumstàncies: certificats oficials.
  5. No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
  6. Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tantels  pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que convisquen al domicili familiar  els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys  quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER REPARTIR L’ESBORRANY O ENTREGAR LA SOL·LICITUD:

Dia:

REPARTIMENT ESBORRANY i/o SOL·LICITUD:

7, 8, 9 i 10 de juliol de 2020

De 09:00 a 11:00 hores

De 12:00 a 13:00 hores

13, 14, 15, 16 i 17 de juliol de 2020

De 08:00 a 10:00 hores

 

Fora d’aquest horari no podran ser atesos, ja que hi som realitzant altres tasques.

 

La Secretaria del Centro.