Daily Archives: 6 de junio de 2023

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria del AMPA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Alaquàs, 6 de Junio de 2023.


Por la presente, la Junta Directiva del AMPA del CEIP SANCHIS ALMIÑANO, convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el MARTES 20 de junio a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:15 horas en segunda en la Biblioteca del Centro con el siguiente orden del día:


ORDEN DEL DÍA:

1) Renovación de la Junta Directiva del AMPA para el ejercicio 2023-2024.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
1) Todas las personas asociadas al AMPA CEIP SANCHIS ALMIÑANO pueden presentar sus candidaturas del 6 al 9 de junio hasta las 24 horas. Se presentarán en bloque (presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, tesorero/a más los vocales que se considere hasta un máximo de 15 personas, en una lista con nombres y apellidos). Las Candidaturas se enviarán por mail al correo
ampasanchis1@gmail.com.


2) La o las candidaturas se harán públicas conjuntamente en un mismo documento del 12 al 14 de junio por medio de la web del Colegio, representantes de aula, tablón del AMPA y vía WhatsApp.


3) Del 15 al 16 de junio se podrán presentar alegaciones a la lista de candidaturas.


4) El lunes 19 de junio se presentará el listado definitivo de candidaturas.


5) La elección de los miembros de la Junta se celebrará el martes, día 20 de junio mediante voto presencial de los socios/as.


6) Los socios/as que acudan presencialmente deben presentar su DNI.
El sufragio es libre y
secreto.


7) Se facilitará un único papel con las candidaturas, para votar SÓLO habrá que marcar la candidatura elegida.


Esperamos vuestra asistencia. Un Saludo.
La Junta Directiva del AMPA.


Firmado Presidenta: MÍRIAM BLANCO

Informant sobre la Convocatòria d’ajudes de menjador per al curs 2023-2024.

La Conselleria de Educació, Cultura i Esport ha convocades les “Ajudes de menjador per al proper curs escolar 2023-2024”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi està publicada a la Resolució d’1 de juny de 2023.

Si vosaltres ja heu demanat l’ajuda per aquest curs escolar 2022-2023 podeu confirmar l’esborrany amb les dades de les que disposa l’administració des del document que vos repartirem en aquesta setmana o que vos podeu descarregar de la Web FAMÍLIA dins la pestanya de «Tràmits». Si esteu d’acord amb ell, sols cal imprimir, signar i retornar al centre l’esmentat esborrany seguint el calendari que s’especifica i la Conselleria consultarà les dades de la renda de la unitat familiar i baremarà la sol·licitud. No oblideu comprovar si el nombre de membres de la unitat familiar és correcte i marqueu les circumstàncies sociofamiliars que vos pertoquen.

Si les dades de l’esborrany no són correctes podeu modificar-los directament vosaltres i adjunteu la documentació corresponent. Si no sol·licitàreu l’ajuda per al present curs cal presenteu una nova sol·licitud, la qual hi està en Consergeria i ACÍ, cal l’entregueu complimentada en Secretaria únicament a l’horari indicat i amb la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA:

a)  Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels familiars, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
b)  Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
c)  Família monoparental o nombrosa: s’acredita amb el títol de família corresponent.
d)  La resta de circumstàncies: certificats oficials.
e)  No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi. Ho fa directament l’Administració d’ofici.
f)  Fotocòpia compulsada del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tant els familiars com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és que ha canviat el nombre de familiars des del moment de la matrícula.

Es considera unitat familiar, sempre que conviuen al domicili familiar els familiars i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda.

CALENDARI PER ENTREGAR L’ESBORRANY SIGNAT O LA SOL·LICITUD:

Dia 7, 12, 14, 16, 19 i 21 de juny: de 08:15 a 08:50 horas i de 13:00 a 14:30 hores.

Dia 8, 9, 13, 15, 20 i 23 de juny: de 13:00 a 14:00 hores.

Fora d’aquest horari no podreu ser atesos, ja que hi som realitzant altres tasques.

La Secretaria del Centro.