contract-1464917_640La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport hores d’ara no ha convocades les “ajudes  de menjador per al proper curs escolar 2016-2017”; el contingut de la resolució de la convocatòria, el barem de les sol·licituds i la documentació a presentar hi estarà  publicada en el tauler d’anuncis del Col·legi i també ho estarà picant ACÍ.

            El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el dia XX de juliol. Els impresos s’entregaran a la Secretaria del Centre seguint el calendari i horari que seguidament s’indica. Los impresos seran complimentats i signats pel pare i la mare de l’alumne, si és el cas. Se’ls revisarà a la Secretaria.

També pots descarregar-te’l i inclús complimentar-lo picant ACÍ.

Captura de pantalla 2016-07-10 a las 12.25.11ES CONVENIENT COMPLIMENTEN LA SOL·LICITUD EN CASA I LA SIGNEN EL PARE I LA MARE, AIXÍ EVITARAN EL TENIR QUE TORNAR AL COL·LEGI.

ENCARA QUE NO ESTÀ PUBLICADA LA RESOLUCIÓ, I INTENTANT BENEFICIAR LES FAMÍLIES, L’ALUMNAT MATRICULAT EL CURS 2016-2017 ENTREGARÀ EL FORMULARI COMPLIMENTAT I SIGNAT SEGONS LA SEGÜENT TABLA: 
Educació Infantil 3 anys: 13 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
Educació Infantil 4 anys: 13 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
Educació Infantil 5 anys: 14 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
1r de Primària: 15 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
2n de Primària: 18 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
3r de Primària: 19 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
4t de Primària: 20 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
5é de Primària: 21 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
6é de Primària: 22 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
Incidències: 22 de juliol d’11:30 a 14:00 hores
ES PREGA RESPECTEN EL CALENDARI I HORARI ESTABLERT PERQUÈ NO PODRAN SER ATESOS FORA DEL MATEIX.

La no presentació davant l’Administració Tributària de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per part dels membres de la unitat familiar que estén obligats serà motiu de la denegació de l’ajuda.

Es considera unitat familiar, sempre que estiguen al domicili familiar  els pares i fills solters menors de 18 anys, així com els majors de 18 i menors de 26 anys sempre que no perceben cap tipus d’ingrés i els majors de 26 anys  quan es tracte de persones amb minusvàlua major del 33% reconeguda. També es considera membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació prèvia aportació del certificat del metge que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR JUNT LA INSTÀNCIA:
a)    Fotocòpia del DNI, CIF, NIE o passaport dels pares, així com del NIF de l’alumne, si és que ho té.
b)    Si és fill o filla de víctima de violència de gènere caldrà adjuntar la còpia compulsada de l’orde de protecció o la sentència definitiva condemnatòria.
c)     Les situacions específiques de l’alumne caldrà justificar-les amb certificats oficials.
d)    No cal justificar la situació d’atur i no cobrar subsidi.  Ho fa directament l’Administració d’ofici.
e)    Fotocòpia del Llibre de Família de les pàgines en que apareguen tant els  pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar, si és la unitat familiar ha tingudes variacions des del moment de la matriculació del seu fill o filla.

 

La Secretaria del Centre