Daily Archives: 8 de septiembre de 2016

Informació sobre les normes del menjador per al curs 2016-2017

banner-1183447_640Aquestes normes també les tens en castellà dins la pestanya de «Menjador» a la part superior.

Us informem que les beques de menjador aquest curs són des de setembre fins a juny i que les llistes definitives de becats de menjador encara no hi són publicades. Al moment de la publicació sabrem en quants punts donen la beca. Vos informarem properament.

                  L’horari del menjador als mesos de setembre i juny serà de 13:00 a 15:30 hores. Entre els mesos d’octubre a maig serà de dilluns a dijous de 12:45 a 15:30 hores i divendres serà de 13:00 a 16:00 hores. L’AMPA del col·legi organitzarà activitats extraescolars a l’horari del menjador i els divendres de 16:00 a 17:00 hores, sempre que hi comptem amb  un nombre mínim d’alumnes participants. 

Per al present curs el preu del menú i dia és de 4,25 euros, si és que la Conselleria manté el preu de cursos passats. (Els i les alumnes becats i becades abonaran la quantitat que determine Conselleria) i el pagament es realitzarà únicament domiciliant el rebut en tots els casos, tant pels alumnes becats, fixes o ocasionals.

                  Els alumnes fixes (es considera fixe tot l’alumnat que vaja a utilitzar el menjador mes de cinc voltes en un mes) i els becats pagaran el servei de menjador entre el dia 5 i 10 del mes. Se’ls carregarà al compte que determinen un rebut per tots els dies que hi ha menjador durant el mes mitjançant domiciliació bancària. Si el vostre fill o filla no es queda a dinar un dia determinat cal avisar abans de les 09:15 hores per telèfon, correu electrònic o nota escrita dipositada a la bústia del menjador per tal de que no siga encomanat el menú i vos retorne la Comissió del Menjador, al mes següent, les quantitats dels menús no consumits. Si un alumne es posa malalt al llarg del matí i no es quedara al menjador eixe dia, no retornarem el preu d’aquest dinar perquè ja hi està encomanat en la cuina el seu menú.

A finals del mes de setembre us repartirem un full amb la informació que la Comissió del Menjador té sobre el vostre fill o filla, els dies previstos que es quedarà a la setmana i la quantitat a pagar per vosaltres per dia si no teniu concedida l’ajuda; a mes de les dades telefòniques, de correu electrònic i informació sobre el número de compte bancari on carregar els rebuts.

                  Si la Conselleria us concedeix la beca nosaltres vos ajustarem el preu, però si no us concedeixen l’ajuda vos passarem un rebut per la quantitat indicada al punt anterior. ÉS MOLT IMPORTANT QUE SI NO VA A QUEDAR-SE AL MENJADOR, O EL FARÀ EN ALTRES DIES DISTINTS ALS INDICATS, ENS HO COMUNIQUEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE PER FER ELS CANVIS I NO PASSAR EL REBUT.

                  Els i les alumnes ocasionals (els que es queden a dinar com a màxim cinc dies al mes) dipositaran a la bústia del menjador una sol·licitud per tal de quedar-se a dinar eixe dia, la qual es pot recollir a la taula del conserge. La bústia es trobarà a la porta exterior per on entren els alumnes fins les 09:10 hores. Passada aquesta hora no es podrà sol·licitar cap menú mes.

El pagament dels menús servits als alumnes ocasionals es realitzarà igualment mitjançant domiciliació bancària a mes vençut, entre els dies 05 i 10 de cada mes, amb un preu de 4,25 euros per menú servit.

                  Al cas de que un rebut domiciliat fora retornat s’afegirà el cost per les despeses de gestió bancària, (la quantitat que cobra el banc sempre que ens retorna un rebut, i que la Comissió del Menjador repercutirà a la família). Si per qualsevol raó es deixa de pagar un rebut, de forma automàtica, es deixarà de fer ús del servei i l’alumne no podrà quedar-se al menjador fins que la família no abone el mes no cobrat i les despeses produïdes. Els rebuts tornats es pagaran per finestreta al banc que vos indicarem.

                  Tot alumne que necessite d’una dieta especial (per motius religiosos o problemes mèdics) cal que la demane a l’encarregat del menjador per escrit, adjuntant si és el cas, l’informe del metge. Si ja el va comunicar el curs passat no cal torne a informar-nos.

Si el seu fill o filla necessita un dia concret “dieta blana” per prescripció mèdica, caldrà adjuntar escrit del metge on s’especifique aquesta dieta i la duració; sense aquest document no es canviarà cap menú.

                  Si hi haguera qualsevol tipus d’incident amb el vostre fill o filla, les monitores es posaran en contacte el mes ràpidament possible. A mes, la coordinadora de les monitores, de 09:15 a 10:00 hores vos pot atendre.

Properament repartirem un full amb les dades de que nosaltres disposem, si hi ha que fer qualsevol canvi o afegir-ne més ens facilitaran el posar-nos en contacte amb vostès en cas de necessitat.

Quedem a la vostra disposició per tal de poder aclarir qualsevol dubte que puga sorgir relacionat amb el servei oferit pel menjador de l’escola.

Publicat el menú de setembre.

plate-526603_640A la pestanya superior de «Menjador», dins d’ella trobaràs els menús del menjador.

Ja hi és a la vostra disposició el menú setembre. Mensualment anirem publicant-los.

Aprofitem per informar-vos que el rebut del menjador del mes de setembre, de forma excepcional aquest mes, el passarem el proper dia 20 de setembre, una vegada estiguen totes les dades comprovades. Abans de passar el rebut al banc us enviarem correu electrònic informant-vos de la quantitat a pagar. Aquest enviament serà durant el cap de setmana del 17 i 18 de setembre.

La resta de rebuts seran passats el dia 10 de cada mes.

Salutacions.