Daily Archives: 4 de marzo de 2019

Informació sobre la «Sol·licitud de consentiment per recollir dades personals» i «Informació a les famílies sobre l’ús de les imatges».

Estimada família,

Properament us repartirem full de color verd on figura la Sol·licitud de Consentiment per la vostra part per a la Recollida de Dades Personals de vostre fill o filla i la Informació a les Famílies sobre l’Ús de les Imatges.

Fins aquest moment el centre disposava de tot l’alumnat d’una autorització signada de totes les famílies on consentiu que férem fotos i/o vídeos de la vostra filla o fill i les publicarem bé a la pàgina web del centre, a la revista escolar o les poguérem utilitzar en muntatges fotogràfics i/o de vídeo com el que es realitza a la finalització de sisè de primària, per exemple.

La normativa que regula aquesta autorització s’ha vist recent modificada i per tal motiu necessitem que ens signeu un nou Consentiment per poder fer fotografies i/o vídeos a la vostra filla o fill i a més aprofitem per informar-vos sobre l’ús que podeu fer tant de les imatges per vosaltres captades dins el centre en les activitats obertes a les famílies, com és la festa dels Reis Mags en Infantil, com de les que nosaltres vos podem entregar a la finalització de l’escolaritat del vostre fill o filla en sisè de Primària, si és el cas, per exemple.

Les fotografies i vídeos s’utilitzaran sols a efectes divulgatius de les diverses activitats per a les famílies del nostre alumnat i cap de les imatges captades pel personal del nostre centre seran publicades en cap xarxa social d’internet, tal i com pot ser Facebook, Instagram o semblats.

Si no hi ha inconvenient per la vostra part de que el CEIP “Maestro Sanchis Almiñano” puga captar imatges i/o vídeos de la vostra filla o fill i les publique bé a la pàgina web del centre, a la revista escolar o les utilitze en muntatges fotogràfics per difondre les activitats realitzades, us preguem signeu tant el Consentiment per la recollida de dates personals i la Informació sobre l’ús de les imatges TOTES les persones que ostenten la pàtria potestat o tutela. Suposa que ambdós progenitors cal la signen, ja que el consentiment té que ser dels dos. Si a la vostra família, sols té la pàtria potestat el pare o la mare, serà ella o ell a soles qui la signe.

Tant la Sol·licitud com la Informació són documents contemplats a la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres públics de titularitat de la Generalitat, publicada al DOGV número 8436 en data 03 de desembre de 2018.

A més d’aquesta Resolució s’ha tingut en compte la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues, publicada al DOGV número 8490 en data 20 de febrer de 2019.

Quedant a la vostra disposició rebeu la meua més cordial salutació.

El director.

Activades les notificacions a la Web Família 2.0

Estimades mares i pares, el nostre centre utilitza per a la gestió administrativa i acadèmica l’aplicació ITACA desenvolupada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport. ITACA disposa d’informació que pot ajudar les famílies a estar millor informades sobre l’evolució educativa dels seus fills i permet establir vies de comunicació alternatives
amb el Centre Educatiu.
La Web Família és el portal des del qual els pares o els tutors legals poden veure les qualificacions dels seus fills o tutelats així com el registre de faltes o retards a classe, el
calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges amb els docents.
Amb l’ànim de millorar i facilitar les comunicacions entre les famílies o tutors legals i el centre educatiu, s’ha implementat una millora que permet als usuaris d’aquest portal, poder
subscriure’s a diferents tipus de notificacions amb una subscripció independent per a cada alumne.
Aquestes notificacions, es rebran de forma automàtica en el correu electrònic subministrat per l’usuari en el moment de l’activació d’aquest servei.

Tipus de subscripcions/notificacions:
Qualificacions: en subscriure’s a aquest tipus de notificació, es rebrà un correu electrònic que informarà a l’usuari quan estiguen publicades les qualificacions en la Web Família.
Comunicacions: en subscriure’s a aquest tipus de notificació, es rebrà un correu electrònic amb el detall d’aquesta comunicació. Les comunicacions poden ser de tipus ‘Agenda’ (que
no es podran respondre) o de tipus ‘Comunicacions’ (amb possibilitat de resposta) i poden procedir del professorat de l’alumne o de la secretaria del centre.

Assistències: en subscriure’s a aquest tipus de notificació, es rebrà un correu electrònic, informant de les faltes d’assistències, faltes d’assistències justificades, retards, retards
justificats o comportament/actitud.

Per a aquells familiars que encara no siguen usuaris i estiguen interessats en donar-se d’alta en la Web Família 2.0, poden descarregar-se el model de sol·licitud d’accés d’aquest servei, omplir-lo i entregar-lo en la secretaria del centre, on li proporcionaran més informació al respecte.

Model de sol·licitud de la Web Família:
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf
En el moment se li active l’accés a la Web Família 2.0, rebrà en el correu electrònic facilitat per vosté, l’enllaç d’accés al portal així com la contrasenya per a accedir per primera
vegada. Quan haja accedit a la Web Família 2.0, podrà canviar la contrasenya així com accedir a un manual d’ajuda que trobarà al polsar sobre el botó superior ‘Més Informació’.

Sense un altre particular, reba una salutació ben cordial